Search form

MATEO 3

Ku ja Juan Bautista kyaꞌama̱a̱y jam aba̱k etjotp

1Tøts ja tiempɨ wyɨnaty ñaxy jøts ja Juan Bautista midi yiknøbajtp, jam wya̱ꞌkaxɨꞌjky Judeɨt yꞌaba̱kꞌetjotp, jøts ja jam kya̱jpxwaꞌkxy, 2yɨdeꞌen ja jam wya̱ꞌa̱ñ:

―Ja̱wɨdɨ mbøky, yiktɨga̱jtstɨ mdsɨna̱a̱ꞌyɨndɨ, ja wyɨngøñ ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy.

3Yø Juan ɨdøꞌøn jaꞌ midi ja kugajpxy Isaías ñɨga̱jpx ku ja yɨdeꞌen tjaadya̱a̱ñ:

Yikmadoop ayuujk jam aba̱k etjotp ku wya̱ꞌa̱ñ møkꞌampy:

“Awejxɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌɨxpøjkɨn;

yiktøwdɨ yiktuuda̱ꞌa̱ktɨ mwɨnma̱a̱ꞌñ.”

4Kameeyɨ pøjk ɨdøꞌøn ja Juan jam wyɨnaty wyetꞌajtpy, jøts jɨyujkꞌa̱k tendsumꞌaty, ja muꞌ døꞌøn ja jam chuꞌchpy jøts jɨyujk pa̱ꞌa̱k ja tjɨɨꞌkxy midi jam muum ujtsjotp, jaꞌats ɨdøꞌøn ja jam ñɨdsɨnaapy. 5Jøts ɨdøꞌøn ja jam øy pøn ja̱a̱ꞌy ñɨmiñɨyɨ jøts ja tmadowdɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ, mendɨp jaꞌ pøn tsooꞌndɨp jam møj ka̱jpkøjxp Jerusalén, nayɨdeꞌen wɨneꞌenɨn jam pøngapøn chøønɨdɨ jam Judeɨt etjotp, midi tmɨwɨngonꞌa̱jtp ja nøø midi txøøwɨp Jordán; 6kuts ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ja pyøky tmaya̱tstɨ, jøts ja Juan ja tyiknøbety ma̱ ja Jordángɨt nøø jam.

7Jøts ku døꞌøn Juan ojts tꞌixy jøts ku ja fariseotøjk mayꞌampy yjanchmendɨ nøbajtpɨ møøt ja saduceotøjktɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¡Mee mɨkuꞌ! ¿Pøn mee tø mnɨɨꞌmxyɨ jøts ku jadeꞌen mgayiktabayøꞌødyɨt ja mbøky, jøts ku yøꞌøyɨ chøkyɨ ku meets ya̱ nøbajtpɨ tø mmiñ? 8Yikxon ɨdøꞌøn mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt, wan ɨdøꞌøn tyikꞌijxy jøts ku ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn tø xyiktɨga̱tstɨ, 9jøts kidi mee køꞌøm mnawya̱ꞌa̱ñɨdɨ namyɨkajxɨbɨm: “Tixɨ kaꞌap ti chøkyɨ kumɨ ja Abraham adøm nꞌa̱pteetyꞌamøjꞌa̱jtyɨndɨp”; jøts kaꞌats yjadeꞌenɨ ti Dios kama̱jyɨp øy ja pøn ttukmɨguꞌukꞌa̱tt ja Abraham pønɨ pøn ja køꞌøm yꞌaꞌejxɨp. 10Jøts tsojk ja nøjkx yiktɨɨdyuñ pøn jaty tkamɨꞌøyꞌa̱jtɨp ja Dios. 11Tɨy janch ɨxya̱m ndyimdyukmadowdɨ jøts ku øts yøꞌøyɨ tø nnɨmiñ jøts meets nøø nduktanøbattɨt. Jadeꞌenꞌampy yiknɨja̱wɨt jøts ku mdsɨna̱a̱ꞌyɨndɨ tø xyiktɨga̱tstɨ; jats øts tuꞌuk ɨxꞌoojk xpamiñ pøn meets Espíritu Santo mduktatøkɨyɨp jøts jaꞌ tmɨmeꞌent ja tɨɨdyuꞌunɨn. Møkꞌampy kutujk ja tmɨmiñ, nɨjuunɨ øts ja møøt nganamyɨba̱a̱tꞌa̱tɨyɨt. 12Jadeꞌen ja ttuꞌunt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy sa̱m ariindøøm yikwɨgumyɨn, abiky ja tpɨkta̱a̱jkɨt ja yꞌa̱k jøts ja tnɨtøꞌøty ja jøøn midi nɨjuunɨ kapeꞌtsp, jøts ja ariinba̱jk abiky yikpøkjøꞌøkt. Jadeꞌents ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy yiktuꞌundɨt sa̱ pønjabøn tmɨꞌøyꞌaty tkamɨꞌøyꞌaty ja Dios.

Ku ja Jesús ñøbejty

13Xjats ɨdøꞌøn ja Jesús yja̱ꞌjty jam ma̱ ja Jordánk nøø, jam ja chøøñ Galileɨt etjotp jøts ɨdøꞌøn ja jam yja̱ꞌjty ma̱ ja Juan wyɨnaty, jaꞌ ja ñɨnijkxpy jøts ja yiknøbatɨt. 14Kaꞌap ja Juan ja twa̱ꞌa̱ñ jøts ja tyiknøbatt, yɨdeꞌen ja Jesús yiknɨma̱a̱y:

―¿Jawyeen me xtsøky jøts me nyiknøbatt? Pø metsxɨ døꞌøn ndijy xyiknøbatp.

15Yɨdeꞌen ja Jesús yꞌadsøøy:

―Wan ɨdøꞌøn tꞌukjaty; jadeꞌen neꞌegɨ ndyimdyøøꞌjɨnt jøts ku jaꞌayɨ nbaduꞌunɨnt sa̱ Dios Teety tyɨyꞌa̱jtɨn wya̱ꞌa̱ñ.

Kyupøjk ɨdøꞌøn ja Juan ja jadeꞌen. 16Jaꞌayɨ ja Jesús ñøbejty, jøts ja pyɨdsɨɨmy jam nøøjotp. Wɨnets nay jatyɨ adsuꞌjky yꞌawa̱a̱jch ja tsa̱jp, jøts ja ojts tꞌejxpa̱a̱ttɨ ja Dios yꞌEspíritu Santo ku ja ñɨgɨda̱ꞌa̱gyɨ sa̱m tsa̱pa̱kɨn jøts ja tyakakpajtɨ. 17Wɨnets ja Dios Teety yꞌayuujk yikmadøøy, yɨdeꞌen ja jap tsa̱jpjøtpy wya̱ꞌa̱ñ:

―Ya̱ꞌa̱t øts ɨdøꞌøn nꞌUꞌnkꞌajtpy, yøꞌ øts ɨdøꞌøn ndsøkyꞌajtpy, njantyajotkujkꞌajtpyts øts yøꞌ.