Search form

MATEO 4

Ku ja Jesús yikjotꞌamutskꞌejxwa̱ꞌa̱ñ

1Xjats ja Dios yꞌEspíritu Santo ojts yiknijkxyɨ ja Jesús jam aba̱k etjotp, jøts mɨkuꞌ ja jam yjotꞌejxɨt.

2Wɨxijkxyøøw wɨxijxchuuꞌ ɨdøꞌøn ja jam yꞌayuuꞌa̱jty, jøtsnɨm yuu ja pya̱a̱jtɨ. 3Wɨnets mɨkuꞌ ja jam ñɨmeejnɨ jøts ja yikpøktyunwa̱ꞌa̱ñɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñɨꞌɨmxyɨ:

―Pønɨ janch ku me mjanchdiosuꞌngɨ, yiktsa̱pkaakyja̱t yø tsa̱a̱.

4Xjats ja Jesús yꞌadsøøy:

―Yɨdeꞌen Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ: “Kuuyɨ Dios kyajpxy myøjɨ, kidi jaꞌajɨp na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy nugo tyajujkyꞌa̱ttɨp ti jaty yikjøøꞌkxp.”

5Wɨnets mɨkuꞌ ja ojts yiknijkxyɨ jam Jerusalén midi Dios kyunuuꞌkxkya̱jpꞌajtpy, jamts ja ojts yikøxpetyɨ tsa̱ptøjk kuba̱jk 6jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Pønɨ janch Dios Uꞌnk mets, kajtswoon ya̱; pø nømpxɨ ja Dios kyajpxy jøts ku:

Ja tnøjmɨt yꞌa̱nkɨlɨs jøts me myikꞌejxꞌett jøts ku me kaꞌap ti mja̱ttɨt.

Jøts ku mets ja a̱nkɨlɨs mdsaꞌanjøꞌøkɨt,

jøts mdeky tsa̱a̱ kyakumɨt kyayoꞌodsɨt.

7Xjats ja Jesús tꞌadsøøy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Janch nayɨnømts Dios kyajpxy: “Kidi mDios xjotꞌixy.”

8Xjats ja mɨkuꞌ ja ojts wya̱a̱nøjkxkojmɨyɨ jam møj kojpkøjxp, jøts ja jam tyukꞌejxøø wɨneꞌen ja ka̱jp na̱xwiiñ jøts ku janchkumeeñ janchjotkujk; 9yɨdeꞌen ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Ngøya̱jkøjxp øts yø ka̱jp tukɨꞌɨyɨ jøts mets yø xjaꞌbøkøxt, pønɨ xwɨnguxanaapy øts, pønɨ xwɨndsøꞌjkɨp øts.

10Wɨnets ja Jesús wya̱a̱ñ jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Mɨkuꞌ, jɨwa̱ꞌa̱k, kidi øts ya̱ xwɨnꞌixy, pø yɨdeꞌents Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ: “Ja Dios Teety tuꞌugyɨ mwɨndsøꞌøgɨp, jaꞌ mbaduꞌump pønɨ sa̱ ja wya̱ꞌa̱ñ.”

11Xjanɨmts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja mɨkuꞌ myajtstujtɨyøø, jøts ja a̱nkɨlɨs ja ñɨmeejnøø, jaꞌats ja ojts pyudøkɨyɨ.

Ku ja Jesús tpadøjkɨyɨɨꞌñ ja tyunk

12Kuts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨmadøøy jøts ku ja Juan jam wyɨnaty puxøjkjotp, wɨnets ja ojts ñijkxy jam Galileɨt etjotp. 13Jøts nɨkaꞌap ja tya̱a̱ꞌnɨyɨɨꞌñ jam Nazaret, neꞌegɨ ja ojts ñijkxy tsɨnaabyɨ ma̱ ja ka̱jp jam mejyꞌa̱m midi Zabulón etjotp jøts Neftali etjotp, jam ɨdøꞌøn ja ojts ñijkxy Capernaumɨt ka̱jpkøjxp. 14Kaꞌpxy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tyuujnɨ yja̱jtɨ sa̱ ja Dios kyugajpxy Isaías wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ ku ja yɨdeꞌen tjaadya̱a̱ñ:

15Meets Zabulónɨt ja̱a̱ꞌy, meets Neftalíɨt ja̱a̱ꞌy,

ma̱ tuuꞌ wɨngon ñaxy jam mejyꞌa̱m, midi yiknɨdoꞌonɨp xøøbɨdsimy ku nnøjkxɨnt jam Jordán.

Meets Galileɨt tsɨnaabyɨdɨ, pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ.

16Jadeꞌen meets xꞌejxpa̱a̱ttɨt midi Dios Teety ñajtskajxɨp sa̱m ja ja̱jɨn pøn wɨmbeets kugoots tyimyꞌejtnɨdɨp,

nɨsudso mgawɨnma̱a̱ꞌnbya̱a̱ttɨ pønɨ sa̱dam ɨdøꞌøn ja Dios mdsøkyɨdɨ,

tøts ja tyikuja̱jta̱a̱gɨ tyikudøøꞌkxa̱a̱gɨ pøn ja pyøky tmɨꞌookwa̱nɨdɨp jadiꞌiñɨ,

jøts tø ja Dios mduuꞌmøꞌøyɨdɨ sudso mnɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt.

17Kuts ja Jesús jaꞌayɨ jam Capernaum kya̱jpkøjxp yja̱ꞌa̱ty, yɨdeꞌen ja kya̱jpxwa̱ꞌkxnɨbøjkɨyɨɨꞌñ:

―Ja̱wɨdɨ mbøky, yiktɨga̱tstɨ mdsɨna̱a̱ꞌyɨndɨ, jaꞌagøjxp ku ja wyɨngøñ ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.

Ku ja Jesús twa̱a̱dsøøy nɨmakta̱xk ja a̱jkxma̱kpɨ

18Jam ja Jesús wyɨnaty ñaxy mejpyaꞌa̱m midi jam Galilea etjotp, ku ja tꞌejxpa̱a̱jty namajtsk ja ja̱a̱ꞌy midi ttukmɨgaꞌaxꞌa̱jttɨp, tuꞌuk txøøwꞌaty Simón, nayɨ yikxøømøøpy ja Pedro, jøts jaduꞌuk Andrés. A̱jkxma̱kk ɨdøꞌøn ja tyunkꞌa̱jttɨp ɨxam ja wyɨnaty tyimñɨwejtspattɨ ja tyaꞌa̱jkxma̱jk. 19Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Mada̱ꞌa̱ktɨ, møøt wɨdettɨk øts jøts nduknɨja̱wɨdɨt sudso ja̱a̱ꞌy ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn tpa̱a̱tt.

20Jøts ɨdøꞌøn ja nay jatyɨ tnajtswøjɨdøø ja tyaꞌa̱jkxma̱jk jøts ja ojts tmøødɨdɨ.

21Tø wyɨnaty waanɨ yøꞌødyɨ, jamts ja Jesús ojts tꞌejxpa̱tkojmɨ nayɨ namajtsk ja ja̱a̱ꞌdyɨ midi tukja̱a̱ꞌdyɨ: tuꞌuk yJacoboꞌaty jøts jaduꞌuk Juan txøøwɨ, ja Zebedeo døꞌøn ja yꞌuna̱ꞌjk. Jam ja wyɨnaty møøt ja tyeety ba̱rkɨjotp, ja tyaꞌa̱jkxma̱jk ja jam wyɨnaty yꞌada̱jkɨdɨp. Wɨnets Jesús ja ojts ya̱a̱jxɨyɨdɨ, 22jøts ja nay jatyɨ tmajtstuttøø ja tyeety jam ba̱rkɨjotp, jøts ɨdøꞌøn ja tmøødɨdøø ja Jesús.

Ku ja Jesús tyikꞌɨxpɨjky ja mayja̱a̱ꞌy

23Øy ja Jesús øy ma̱dsoo tyimwyɨdity jam Galileɨt etjotp, ku ja øy ma̱ga̱jp yja̱ꞌa̱ty jøts ja yikꞌɨxpiky jam tsa̱ptøjkjotp, jøts ja tka̱jpxwaꞌkxy ja Dios yꞌøgyajpxy midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy, jøts ja øy pønjabøn tyiktsøꞌøky pøn jam tigati pa̱ꞌa̱m pøjkɨp. 24Jøts ja Jesús yiknɨja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ, ñɨja̱ꞌwɨgyøjxtøø jaꞌ pønɨty tsɨnaadyɨp jam Siria etjotp, jaꞌats ojts ja pyama̱a̱ꞌy tyikmendɨ pøn jaty jam o tigati pa̱ꞌa̱m pøjkɨdɨp a̱jnɨdɨp, jøts ñayikmemɨdɨ jaꞌ pøn ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨdɨ jøts pøn ja møꞌødyɨ pa̱ꞌa̱m pøjkɨdɨp, pøn køxujxtɨp pakxujxtɨp. Xjats ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tyiktsokɨjxy. 25Jøts ɨdøꞌøn ja mayja̱a̱ꞌy jam jadeꞌen yja̱ꞌa̱ttɨ choondɨ pøn tsoꞌondɨp jam Galileɨt etjotp, jøts ja yikpawɨdity ja Jesús. Jam jaꞌadɨ pøn kuga̱jpꞌa̱jttɨp ma̱ jaty ja ka̱jp midi kyutujkta̱a̱jk tjagyajptɨp Decápolis jøts Jerusalén, jøts nayɨdeꞌen pøn tsoꞌondɨp Judeɨt etjotp, jøts nayɨdeꞌen jamɨdɨ pøn kuga̱jpꞌa̱jttɨp jaduktama̱jñꞌampy ma̱ ja Jordánɨt nøø tyañ.