Search form

MATEO 4:9

9yɨdeꞌen ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Ngøya̱jkøjxp øts yø ka̱jp tukɨꞌɨyɨ jøts mets yø xjaꞌbøkøxt, pønɨ xwɨnguxanaapy øts, pønɨ xwɨndsøꞌjkɨp øts.