Search form

MATEO 6

Ku ja Jesús tna̱nkyꞌɨxpikyɨ ja ødyuꞌunɨn

1’Øyɨm xꞌejxtɨt, jøts kidi mdsɨna̱a̱ꞌyɨn nugo xaꞌødyøkɨ ñadyijyɨ ja mmɨguꞌuk xukꞌejxtɨ øy pa̱a̱t. Pønɨ mꞌadøꞌøtswa̱ndɨpts jadeꞌen, nɨwɨneꞌenɨnts meets Dios Teety mayꞌa̱jtɨn ja mgadagumøyɨdɨt jaꞌ midi jap tsa̱jpjøtpy. 2Paty ku xpudøkɨdɨt øy pøn ayoobɨ ja̱a̱ꞌy, kidits meets ja nɨdukɨꞌɨyɨ ja̱a̱ꞌy xamɨmadya̱kixy, kidi mee nayɨdeꞌen mꞌadøtsnɨ sa̱m ja ja̱a̱ꞌdyɨ midi jam tsa̱jptøjkjotp, midi jam nøøꞌa̱m tuuꞌa̱m wɨnꞌøøꞌndɨp. Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨ jøts ja kajxa̱ꞌa̱ky pyɨdsøꞌømdɨt, jadeꞌeñɨts myayꞌa̱jtɨn ja tpøktɨ. 3Jøts ku xmoꞌot øy ti ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌy, tunts ɨdøꞌøn jadeꞌen jøts kidiba̱a̱t ja xuknɨja̱wɨ pøn me mjadyimyjamøjmɨguꞌukꞌajtpy, 4neꞌegɨ øy ku kaꞌ pøn xuknɨja̱wɨt ku jadeꞌen xuꞌunt. Jøts ja Dios Teety wa̱ꞌa̱ts ja tꞌixy ti jaty me mdumpy øy ja pøn xjagaduknɨja̱wɨ, mba̱a̱jtɨpts mets ja myayꞌa̱jtɨn jaꞌ.

Ku ja Jesús tna̱nkyꞌɨxpikyɨ ja Diosꞌajotꞌa̱jtɨn

5’Jøts ku mdsa̱pka̱jpxtɨt, kidi jadeꞌen xundɨ sa̱m ja ja̱a̱ꞌy midi wɨnꞌøøꞌndɨp, jaꞌ midi tsojktɨp jøts ja tanɨ Diosꞌajotꞌa̱ttɨt jap tsa̱ptøjkjøtpy, uk ma̱ ja̱a̱ꞌy yꞌejxɨdɨt jøts ja jadeꞌen yikajxa̱ꞌa̱ktɨt. Jadeꞌeñɨts ja køꞌøm ñadyukpikyɨdɨ ja myayꞌa̱jtɨndɨ. 6Kuts ja Dios xꞌajotꞌa̱ttɨt, tøkɨdɨ mdøjkjøtpy, agøꞌødɨ ja mdøjk jøts xmɨnuuꞌkxa̱ꞌa̱ktɨt anadyuꞌukꞌampy ja mDios Teety, pø ɨxajpxɨ ja nayɨdeꞌen jøts yꞌijxpy jaꞌ ti jaty mee mdumpy, øy meets ja pøn xjagaduknɨja̱wɨ.

7’Jøts ku døꞌøn jadeꞌen ja Dios xꞌajotꞌa̱ttɨt, kidi ja xka̱jpxjɨmbettɨ xka̱jpxꞌadøjtɨ midi tø xjaꞌuka̱jpxtɨ, kidi jadeꞌen mꞌadøtsnɨdɨ sa̱m ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn Dios tkanɨja̱ꞌwɨdɨp, pøn wɨnmaadyɨp ku ja yꞌøømayɨdɨt kya̱jpxmayɨdɨt wɨnets Dios ja myadowɨdɨt. 8Kidits meets nayɨdeꞌen mꞌadɨꞌɨch sa̱m ja yꞌadøꞌøtstɨn; pø wa̱ꞌa̱tsxɨ Dios Teety ja neꞌegɨ tnɨja̱wɨ pønɨ ti meets ɨdøꞌøn mgaꞌejtxɨp, pønɨ ti meets ɨdøꞌøn mdsøjkpy, wa̱ꞌa̱ts ja tnɨja̱ꞌwɨñɨ ya̱m meets ja xkaꞌamɨdøynɨm. 9Paty ɨdøꞌøn yɨdeꞌen ja Dios xꞌajotꞌa̱ttɨ:

Dios Teety tsa̱jpjotpɨt,

kuuyɨ mets jaduꞌuk øy wa̱ꞌa̱ts.

10Øyts ku xmɨmiñ ja mgutujk midi mdanɨtanaapy ja mja̱a̱ꞌy.

Yikja̱tts ya̱ na̱xwiiñ nayɨdeꞌen køꞌømdsojkɨngøjxp pønɨ sa̱ xamɨdsøky nayɨdeꞌen sa̱m jap xuñɨn tsa̱jpjøtpy.

11Møøkyts øøts ɨxya̱m ja nga̱a̱jyɨk nꞌuujkɨk midi øøts xkaꞌejtxɨp.

12Maaꞌkxɨk øøts ja ngaꞌøyꞌa̱jtɨn ti jaty øø tø nduñ, kumɨ tø øøts nayɨdeꞌen nmaaꞌkxuky pøn øøts xjemdump xedump.

13Agɨdyujk øøts axa̱jtujk øøts, kidi øøts xmajtstuꞌuty jøts kidi myajada̱ꞌa̱ky ja mɨkuꞌ yjaꞌ.

Pø metsxɨ jaꞌ mgutujk midi ja mja̱a̱ꞌy mdanɨtanaapy, mets amuum møkꞌa̱jtɨn, jøts ja øyꞌa̱jtɨn xonda̱a̱jkɨn midi xemɨkøjxp. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yja̱tt.

14’Pønɨ mmaaꞌkxuktɨp ja ja̱a̱ꞌy pøn mjemduujnɨdɨp mdeduujnɨdɨp, nayɨdeꞌents meets ja Dios Teety mmaaꞌkxukɨdɨt pøn jap tsa̱jpjøtpy; 15kuts pøn xkamaaꞌkxuktɨt, kaꞌats meets ja Dios Teety mbojkpɨmaaꞌkxɨdɨt.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy ja ama̱a̱yꞌa̱jtɨn

16’Jøts ku mꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨt ku ø xkagugayɨdɨt xkaguꞌuugɨdɨt, kidi meets jotmayꞌøøgyɨm xꞌejxnɨdɨ, kidi meets ja jadeꞌen xyiknɨgaxɨꞌɨky sa̱m yꞌadøꞌøtstɨ ja wɨnꞌøøꞌmbɨ ja̱a̱ꞌdyɨ; jadeꞌenꞌampy ja jadeꞌen ttundɨ jøts ja ttukꞌejxtɨ øy pøn ja̱a̱ꞌy ku ja jadeꞌen yꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ. Jadeꞌeñɨ ja tpa̱a̱ttɨ ja mayꞌa̱jtɨn jøts ja kaꞌap Dios yjaꞌ tpa̱a̱jtɨdɨ. 17Kuts mee mꞌama̱a̱yꞌa̱tt, nawyoogɨ nagya̱a̱xɨ, puj mween mꞌa̱a̱w, 18jøts ja ja̱a̱ꞌy kidi tnɨja̱wɨdɨ jøts kudam me mꞌama̱a̱yꞌaty. Ja Dios Teety ja tuꞌugyɨ tnɨja̱ꞌwɨp, pø ɨxajpxɨ mets ja møøt. Øy mets ti xuñ xkajpxy, ñɨja̱ꞌwɨpts ja wa̱ꞌa̱ts; nay jaꞌats mets ja mayꞌa̱jtɨn mmoꞌojɨp.

Ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn midi jap tsa̱jpjøtpy

19’Kidi meeñ kidi pɨkta̱ꞌa̱ky ya̱ na̱xwiiñ nugo xꞌabøjktøkɨdɨ ma̱ ja̱ꞌa̱mbɨ jøøꞌkxpɨ tyikudɨgøy ja pɨkta̱ꞌa̱ky, jøts ma̱ maaꞌtspɨ kadyeꞌebyɨ tyøkɨdɨ jøts ja tukɨꞌɨyɨ tyikpɨdsømguixy ja pɨkta̱ꞌa̱ky. 20Neꞌegɨ øbyɨdsøꞌømp jadeꞌen ku xjøpꞌijxyꞌa̱ttɨt jøts xpa̱a̱ttɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn midi jap tsa̱jpjøtpy, midi kaꞌap mwɨndɨgøꞌxɨyɨdɨp. 21Pønɨ ma̱ xnajtsja̱wɨdɨ xpa̱a̱twa̱ꞌa̱ndɨ ja jujkyꞌa̱jtɨn, nay japts meets ja mwɨnma̱a̱ꞌñ yꞌity.

Ja øy ja̱j midi ja ja̱a̱ꞌy tyikja̱ꞌgyukɨp

22Xjats ja Jesús yja̱a̱kwa̱a̱ñ:

―Jadeꞌen ɨdøꞌøn yø mween nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt sa̱m ja ja̱jɨn, yøꞌøts tyikuja̱jta̱a̱jkɨp tyikudøøꞌkxa̱a̱jkɨp amuum ja mneꞌkx mgojpk; kuts ja mween yꞌøyꞌaty, nayɨdeꞌents ja amuum tjagyepy ja neꞌkx ja kojpk, kaꞌap ja ttuktuñ ja kyaꞌøybɨ; 23kuts ja mween kyaꞌøyɨ, nayɨdeꞌents ja tyikjaty ja neꞌkx ja kojpk sa̱m pøn kubeꞌets kugoots yꞌity. Pønɨ jamts ja ja̱j xmøødɨ jøts kuts ja xja̱a̱ktyimyikꞌooknɨ ku ja jadeꞌen yja̱a̱ktyimyja̱jtnɨ sa̱m kyootsꞌityɨn, ¡ja̱a̱ktyimyjɨna̱jxpts jaꞌ ya̱m ja tø yjakoodsɨmyɨ!

Ku kaꞌ tukꞌojkyɨ majtskjøøjp nꞌajotꞌa̱jtɨn jadeꞌen ja Dios jøts jadeꞌen ja meeñ

24’Kaꞌ pøn tumbɨ namajtsk wyɨndsøn tmɨduñ, ku ja jadeꞌen ttuꞌunt, tuꞌukts ja pyɨdsøꞌømt pøn ja wyɨnja̱wɨp, jøts ja yjaduꞌukpɨ ja tkawɨnja̱wɨt, tuꞌuk ja tꞌømyɨduꞌunt jøts ja yjaduꞌukpɨ ja tkaꞌømyɨduꞌunt. Paty nayɨdeꞌen kaꞌ pya̱a̱tꞌatyɨ jøts nmɨduꞌunɨn ja meeñ ɨxya̱damts Dios njamɨduꞌunmaꞌandɨ, tuꞌugyɨ Dios nꞌajotꞌa̱jtɨn.

Ku ja Dios tꞌejxꞌity pøn jaty ja yꞌuꞌngɨp yꞌuna̱ꞌjkɨp

25’Jaꞌagøjxp øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts kidi xjotmayꞌa̱ttɨ pønɨ ti døꞌøn mgaꞌadyɨp mꞌuuktɨp, pønɨ ti døꞌøn mdajujkyꞌa̱ttɨp, nɨ ja mwet mna̱a̱my xkajotmayꞌa̱ttɨt ti døꞌøn mnadyaxoxɨdɨp. ¿Ti jadeꞌen ja jujkyꞌa̱jtɨn yikpa̱a̱ty sa̱mɨ kaaky jɨɨꞌkxyɨn? Pø kaꞌaxɨ. ¿Jøts ja wet na̱a̱my mɨba̱a̱t ja tꞌukꞌamɨba̱a̱t nayɨdeꞌen pønɨ sa̱ døꞌøn ja neꞌkx ja kojpk yikmøøtꞌaty? 26Ejxtɨ yø joon, ejxtɨ yø jɨyujk midi kakwɨdejttɨp jam tsa̱jpwemp, kaꞌaxɨ yø ñeꞌeptɨ kyojtɨ, kaꞌaxɨ pyɨkta̱ꞌa̱ky yø tyikpɨdøꞌøktɨ, kaꞌaxɨ pyɨkta̱ꞌa̱ky yø tpøkjøꞌøktɨ jøts tpɨkta̱ꞌa̱ktɨt jap tsaꞌjxjøtpy; øy yø jadeꞌen yjagatundɨ, yikmøødyɨpts yjɨɨꞌkxy yøꞌ, jaꞌ yø tmøøpy pøn mee mꞌajotꞌa̱jttɨp, ja Dios Teety pøn jap tsa̱jpjøtpy. ¡Tits mee mdsow sa̱ ja jɨyujk jadeꞌen ja yjaꞌ yikmoꞌodɨ! 27¿Pøn køꞌømdsøky tyimyꞌukna̱nkyojnɨp jagujkp metrɨn, øy ja ma̱ba̱a̱t jadeꞌen tjadyimyjatsøky?

28’¿Jøts tiku xjotmayꞌa̱ttɨ ja wet ja xox? Ejxtɨ yø ujts ejxtɨ yø pɨjy midi yomp a̱a̱yjøøjty ujtsjøøjty, kaꞌaxɨ yø pyeettɨ kyojtɨ, kaꞌaxɨ yø ti ttundɨ; 29jøts øts ɨdøꞌøn ya̱m wa̱mp, jøts ku nɨ ja rey Salomón jadeꞌen ojts kyanadyaxøxyɨ ja xyox ti jaty ja jam wyɨnaty myøøtꞌajtpy, sa̱m yø ujts sa̱m yø pɨjy tmɨdsujkaxɨꞌɨky ja xyox. 30Pønɨ xyøjxpy tamts Dios jadeꞌen ja ujts midi ja ɨxya̱m yomp ja a̱a̱yjøøjty ja ujtsjøøjty, øy ja jabom wɨxøjkp yjayiknɨtsaañɨt, ¡tits mee mdsow sa̱ ja ujts sa̱ ja pɨjy jadeꞌen yja̱a̱kyikxøxy, meets kaja̱ꞌgyukɨbɨdɨ meets kaꞌajotꞌa̱jtpɨdɨ! 31Paty kidi mmaydɨ mda̱jtɨ, jøts kidi mwa̱ꞌa̱ndɨ: “¿Ti døꞌøn nga̱a̱ꞌyɨm njøøꞌkxɨm? uk ¿ti døꞌøn nꞌuujkɨm? uk ¿ti døꞌøn nwetꞌa̱jtɨm nna̱a̱myꞌa̱jtɨm?” 32Tum yø yjadeꞌembɨ pɨkta̱ꞌa̱ky pyawɨnmaadyɨp ja ja̱a̱ꞌy pøn Dios yjaꞌ tkaja̱ꞌgyukɨyɨdɨp; meetsts mjagyajpɨp ja Dios Teety midi jap tsa̱jpjøtpy, jaꞌ ja tnɨja̱ꞌwɨp pønɨ ti mee mgaꞌejtxɨp. 33Jaꞌats meets jawyeen mjotmayꞌa̱tp sa̱ xpa̱a̱ttɨt ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy, jøts nayɨdeꞌen ja yꞌøyꞌa̱jtɨn chujꞌa̱jtɨn midi yjaꞌajtpy, mba̱a̱tpts meets ja yjadeꞌembɨ pɨkta̱ꞌa̱ky tukɨꞌɨyɨ. 34Paty kidi nugo xjotmayꞌa̱ttɨ pønɨ ti meꞌemp kɨda̱ꞌa̱kp jabom wɨxøjkp, jabɨ køꞌømxɨ ja ña̱nkyꞌejxɨt ña̱nkñɨja̱wɨyɨt ja jabomɨtꞌa̱jtɨn.