Search form

MATEO 7

Kidi pøn o ti xawɨndsøꞌødyɨ

1’Kidi pøn nugo o ti xapøkyꞌejxtɨ, jøts Dios nayɨdeꞌen mgapøkyꞌejxɨdɨt. 2Nayɨdeꞌen meets Dios ja mdagubatɨyɨt pønɨ sa̱ meets ja mmɨguꞌuk xuñ, nay jaꞌats ja yikꞌawetsp. 3¿Sudso døꞌøn ja mmɨguꞌuk pyøky xꞌejxpa̱a̱jtɨyɨ, jøts ja mjaꞌ neꞌegɨ xkaꞌixy kudam ja jawaanɨ møj? 4Jøts, ¿sudsots mets ɨdøꞌøn namyɨkajxɨbɨm xka̱jpxꞌøyɨwya̱ꞌa̱ñ ya̱m mets ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn øy xkayikyøꞌøy? 5¡Meets wɨnꞌøøꞌmbɨ ata̱a̱dyɨ! yikꞌøyɨdɨ jawyeen ja mgaꞌøchɨna̱a̱ꞌyɨndɨ, wɨnetnɨmts ja mmɨguꞌuk chɨna̱a̱ꞌyɨn xka̱jpxꞌøyɨyɨdɨt.

6’Jøts kidi nugo aja̱wɨ øy pøn xmoꞌodɨ midi ja Dios yjaꞌajɨp, kidi jadeꞌen xundɨ sa̱m ukꞌotigati nugo aja̱wɨ yikmøꞌøy, ku ja nay jaꞌayɨ mꞌuktanɨbɨdøꞌjknɨyɨdɨt, jøts tsojk tatsuꞌutsaꞌam mꞌukyikꞌejxnɨdɨt. Jøts kidi nugo aja̱wɨ xukmadowdɨ Dios kyajpxy pøn tkaja̱ꞌgyukɨdɨp, ku ja nugo tꞌukꞌa̱mnɨxeknɨdɨ tꞌuktsaachnɨxeknɨdɨ, taxiꞌiky nugo tja̱wɨdɨ.

Amɨdowdɨ pøktsowdɨ, ɨxa̱ꞌa̱dɨ kuga̱jpxɨdɨ øy ma̱

7’Amɨdowdɨ pøktsowdɨ, jøts Dios mmoꞌojɨdɨt; ɨxa̱ꞌa̱dɨ pønɨ ti mgaꞌejtxɨdɨp, mdukpa̱a̱dɨpts meets Dios jaꞌ; uk ku mguga̱jpxɨdɨt muum, yikꞌawa̱ꞌa̱tspts øy pøn ja tøjkꞌa̱a̱w. 8Ti ja kidyimyꞌukyikmøøpy pøn tꞌamɨdoop pøn tpøktsoop, pyajtpy jaꞌ pøn tigati tꞌɨxaapy; uk ku pøn kya̱jpxwɨdity kyuga̱jpxɨ, øy muum yikꞌawa̱jtsxɨyɨpts ja tøjkꞌa̱a̱w ja øy pøn.

9’¿Ti wan meets ja ndejɨn wɨna̱a̱gɨn pøn yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk tmøøpy tsa̱a̱ ku ja tꞌamɨdøy tsa̱pkaaky? 10¿Uk tmøꞌøy tsa̱a̱ꞌñ ku ja tꞌamɨdøy a̱jkx tsa̱ꞌa̱y? 11Øyts mee ma̱ba̱a̱t mjagatyimyꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ, mja̱jtɨpts ku xmoꞌodɨt mꞌuꞌnk mꞌuna̱ꞌjk midi øy tsuj pɨdsømp, ¡tits Dios tyungɨp pø tsa̱jpjøtpyxɨ jaꞌ, myoꞌopts jaꞌ ja øyꞌa̱jtɨn ja tsujꞌa̱jtɨn pønɨ pøn ja amɨdoꞌoxɨyɨp!

12’Jadeꞌen ɨdøꞌøn xunꞌettɨt, meets ɨdøꞌøn ja mmɨguꞌuk mwɨndsøꞌøgɨp sa̱m meets ja køꞌøm xjatsøky ja nawyɨndsøꞌøgɨ; kumɨ yøꞌ ɨdøꞌøn ja Moisés kyutujk ñɨꞌaneꞌempy, jøts nayɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ja kugajpxtyøjk ja ñøktyɨ.

Ja mutsk tøjkꞌa̱a̱w

13’Jap ɨdøꞌøn mdøkɨdɨt ma̱ ja tøjkꞌa̱a̱w kadanaxyɨm midi mutsk midi xuꞌuts. Møj ñɨdøjkꞌa̱a̱w jaꞌ, møj ñɨduuꞌ jaꞌ midi nøjkxp jap ayoda̱a̱jkjøtpy ma̱nɨm ɨdøꞌøn tukɨꞌɨyɨ wyɨndɨgøøgyixy, may jaꞌ pøn jap tøjkɨdɨp; 14jøts ja tøjkꞌa̱a̱w, jøts ja tuuꞌ midi nøjkxp jap ma̱ tsɨna̱a̱ꞌyɨn xemɨkøjxp nba̱a̱jtɨndɨt, mutsk jaꞌ xuꞌuts jaꞌ, nɨwaanɨ ja iidyɨ pøn ɨdøꞌøn ja tøjkɨdɨp.

Pønɨ sa̱ wyɨmbɨdsimy øy ti, jaꞌats tyikwɨngaxøꞌkp pønɨ sa̱ ti yꞌøyɨ kyaꞌøyɨ

15’Øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt, øyɨm xꞌejxtɨt ja ja̱a̱ꞌy pøn wɨnꞌøøꞌndɨp, ñadyijyɨwya̱ꞌa̱ndɨ jøts ku Dios yjaꞌ ja tka̱jpxɨdɨ. Ñadyijyɨ ja mnɨnijkxyɨdɨ a̱myujy tsaachyujy, jaꞌ yꞌa̱a̱wɨdɨp yjojtɨdɨp ja kubetyꞌa̱jtɨn, jaꞌ wyɨnma̱a̱ꞌñꞌa̱jttɨp ja kyaꞌøybɨ. 16Jaꞌ meets ja mdaꞌejxka̱p pønɨ ti jaty tyundɨp, pønɨ sa̱ jaty yꞌadøꞌøtstɨ; kaꞌaxɨ uvɨ tsa̱ꞌa̱m yikwɨduky jam kujp kipkyøjxp, nɨ iigɨ tsa̱ꞌa̱m kyawɨnaky jam kujpꞌa̱a̱gyipkyøjxp. 17Paty ɨdøꞌøn ja kipy midi øy, pønɨ øgyipy jaꞌ, nayɨdeꞌents tyøøm ja øy tyikpɨdsimy; midiꞌits kaꞌøy, nayɨdeꞌents tyøøm ja tyikwɨngaxɨꞌɨky kaꞌøy. 18Kaꞌap ja øgyipy tyøøm tyikwɨmbɨdsimy kaꞌøy, nɨ ja kaꞌøgyipy kaꞌ tyøøm tyikwɨngaxøꞌøkmɨ janch øy. 19Ja kipy midi jaty ja tyøøm kaꞌøy, jøts kumɨ nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja kipy kyaꞌøyɨ, yikpootp jaꞌ jøts ja ñɨtøꞌøty jap jønjøtpy. 20Jadeꞌen meets ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy xꞌejxka̱pt, jaꞌ ja tnɨga̱jpxp pønɨ ti jaty tyundɨp pønɨ sa̱ jaty yꞌadøꞌøtstɨ.

Ku kaꞌap pøn nugo aja̱wɨ tyøkɨt ma̱ Dios ja kyutujk ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ttanɨtanɨ

21’Pønɨ pøn jaty øts jadeꞌen nugo xka̱jpxpa̱tp, jøts nɨkaꞌap ja Dios Teety yjaꞌ tpaduujnɨyɨdɨ, jaꞌats kaꞌ tpa̱a̱ttɨ ja Dios kyutujk. 22Ku tpa̱a̱tt jaꞌabɨ tiempɨ, ku yja̱ꞌa̱tt ja xøøw jumøjt, may øts ja ja̱a̱ꞌy xnøjmɨdɨt: “Wɨndsønꞌa̱jtɨm, wɨndsønꞌa̱jtɨm, jaꞌats øøts tø nga̱jpxwaꞌkxy mets ja mjaꞌ, mets køjxp øøts ja jadeꞌen tø nduñ ku øøts ja mɨkuꞌ tø nga̱jpxpɨdsimy jøts øøts ja̱a̱ꞌy ja ndukmajtstuꞌuty, jøts ku øøts ja mɨla̱grɨ nayɨdeꞌen mayꞌojk tø nduñ.” 23Kuts ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen xnøjmɨt, wɨnets nꞌadsoꞌot: “Kaꞌaxɨ mee ma̱ møøt nnayꞌijxyꞌatyɨ, jɨwa̱ꞌa̱ktɨ ya̱ kidi øts ya̱ xwɨnꞌejxtɨ, ku meets kawɨneꞌen tø mgawɨndɨyꞌaty jøts xundɨ ja kyaꞌøybɨ.”

Majtsk jøøjp ja pøch kyojpk

24’Pøn ø xmɨmadoop jøts jadeꞌen ttuñ sa̱ nwa̱ꞌa̱ñ, jadeꞌen ɨdøꞌøn jaꞌ sa̱m ja ja̱a̱ꞌy midi wijy midi tyøjk tkojp tsa̱a̱gøjxp, tum tsa̱a̱ ja amuum tyukojpkꞌajtpy. 25Kuts ja tuu myiiñ, jøts ja nøgom pyɨdɨꞌjky, amuum ja nøøꞌa̱a̱w nøøjoojt kyombejty, jøts ja poj jadiꞌiñɨ tyikpojwɨmbetwa̱nɨ ja tøjk; jøts ja nɨgɨdi kyɨda̱a̱y, kumɨ tum tsa̱a̱ ja jap wyɨnaty amuum kyojpkꞌajtpy. 26Pønts ø xkamɨmadoop ku kaꞌap jadeꞌen ttuñ sa̱ nwa̱ꞌa̱ñ, jadeꞌen ɨdøꞌøn jaꞌ sa̱m ja ja̱a̱ꞌy midi tkaja̱ꞌgyukɨp o ti, midi ja tyøjk ojts tkøjy jam puꞌjotp. 27Ku ja tuu ojts myiñ, jøts ja nøøꞌa̱a̱w nøøjoojt kyøømy, jøts ja poj jadiꞌiñɨ tyikpojwɨmbejtnɨ ja tøjk, ojts ja tøjk kyɨday. ¡Adsøꞌjkɨbɨm ja ojts yjanchkujetɨ!

28Ku døꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kya̱jpxꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ jøts ja ja̱a̱ꞌy janchñɨgyuma̱a̱p tja̱ꞌwɨdøø ja ɨxpøjkɨn; 29pø jadeꞌenxɨ ja yikꞌɨxpikyɨdɨ sa̱m o pøn møkꞌampy kutujk tjagyepy, kaꞌap ja jadeꞌen yikꞌɨxpikyɨdɨ sa̱m ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ.