Search form

MATEO 8

Ku ja Jesús tyiktsøøjky ja ja̱a̱ꞌy pyuꞌuts

1Ku Jesús chøøꞌñ jam kojpkøjxp jøts kyɨda̱a̱jky, may ja̱a̱ꞌy ja ojts pyadsøøñɨ. 2Xjats ja̱a̱ꞌy ja ojts tuꞌuk wɨngon ñɨnijkxyɨ, møj puꞌuts pa̱ꞌa̱m ja pøjkɨp, jaꞌats ɨdøꞌøn jam ojts ñagyuxendya̱ꞌa̱gyɨ jam nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨngujkp, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Teety, mmøøtꞌajtpy ja møkꞌa̱jtɨn jøts xyiktsoꞌokt, yiktsokts øts mdsojkꞌa̱jtɨngøjxp.

3Xjats ja ojts jaꞌayɨ tkønɨxa̱jy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Ndsøkyꞌajtpy øts jøts mdsoꞌokt. Tsoknɨ.

Jaꞌayɨ ja jadeꞌen wya̱a̱ñ, jøts ja puꞌuts pøjkɨbɨ jatyɨ ña̱jxy ja pya̱ꞌa̱m, jatyɨ tyaagyɨjxy ja pyuꞌuts. 4Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Øyɨm xꞌext, kidi pøn xukmadøy; øy jaꞌayɨ xnɨnøjkxt ja teety jaꞌ, jaꞌayɨ mꞌatspa̱a̱tp jøts ja myøxy jaꞌayɨ xpɨkta̱ꞌa̱kt midi ja Moisés ojts tnɨꞌaneꞌemy, jøts ja ja̱a̱ꞌy tꞌejxtɨt jøts ku tø mdsøꞌøky.

Ku ja Jesús tyiktsøøjky ja romanɨt solda̱dɨ tyumbɨ

5Xjats ku ja Jesús kya̱jptøjkɨyɨɨꞌñ ma̱ ja ka̱jp jam txøøwɨ Capernaum, jamts ja tuꞌuk ñɨmejnɨ ja romanɨt ja̱a̱ꞌy midi wyɨnaty tnɨwɨndsønꞌa̱jtp nɨdukpiky ja solda̱dɨdɨ, jaꞌats ja møkꞌampy nɨma̱a̱jyøø, 6yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Teety, ɨxajp øts tuꞌuk ndumbɨ pa̱ꞌa̱m tmɨgoꞌknɨ ndøjkjøtpy, jadiꞌiñɨ tø myujknɨ xyujxnɨ, yjanchkupijkpy ɨdøꞌøn ja jap ja ja̱jyɨ tøøyɨ.

7Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Øy øts ja nꞌatsyiktsoꞌokt.

8Jøts ja ja̱a̱ꞌy yɨdeꞌen yꞌadsowɨmbijty midi ɨdøꞌøn twɨndsønꞌa̱jtp nɨdukpiky ja solda̱dɨdɨ:

―Teety, kaꞌap ø xpa̱a̱tꞌaty jøts mets mdøkɨt ndøjkjøtpy; anaꞌam jaꞌayɨ jøts choꞌokt øts ja ndumbɨ. 9Nayɨdeꞌen øts aneꞌemy nꞌity, nay jats øts ndumbɨmɨ midi ø nꞌanaꞌamp. Ku øts nɨduꞌugɨn nnøjmɨdɨ, nøjkx, nøjkpts ja jatyɨ; uk nnøjmɨts øts jaduꞌuk jøts myeꞌent, mempts ja jatyɨ; uk nduktunwa̱ꞌa̱ñ øts ja ndumbɨ øy ti pøn øts jadiꞌiñɨ ñyiktumpy ndøjkjøtpy, tyumpts jaꞌ pønɨ sa̱ øts ja nꞌaneꞌemy.

10Xjats ku Jesús ja jadeꞌen tmadøøy, ñɨgyuma̱a̱p ja tja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ, jøts ja tnɨma̱a̱y pøn jaty ja jam wyɨnaty payøꞌøyɨyɨp:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, nɨ Israelɨt ja̱a̱ꞌy øts ya̱ ma̱ jadeꞌen ngapa̱a̱dynɨm sa̱m ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy tmøødɨn ja janchja̱ꞌwɨn møkꞌampy. 11Øts ɨdøꞌøn wa̱mp jøts ku may nayjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy øy ma̱dsoo choondɨt, jøts møøt jujkyꞌa̱jtpɨ yꞌɨxa̱ꞌa̱ktɨt ja Abraham, ja Isaac jøts ja Jacob; yikꞌejxtɨ jap ma̱ Dios kyutujk ttanɨtanɨ ja yja̱a̱ꞌy; 12jøts pøn japa̱a̱tꞌa̱jtɨdɨp jøts ja yjapꞌa̱ttɨt ma̱ Dios kyutujk ttanɨtanɨ ja yja̱a̱ꞌy, yikajxpɨdsøꞌømdɨpts ja jap jøts ñøjkxtɨt ma̱ kubeꞌets kugoots, jøts ja jap chaba̱a̱wɨdettɨt yꞌa̱mdøtska̱a̱ttɨt chaachtøtska̱a̱ttɨt.

13Jøts ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy midi tnɨwɨndsønꞌa̱jtp tukpiky ja solda̱dɨdɨ:

―Nøjkxnɨ mdøjkwɨndum, jøts sa̱ tø xjanchja̱wɨ yiktuꞌumpts ja jadeꞌen.

Jøts ja tumbɨ nay jatyɨ myøkpɨjky.

Ku ja Jesús tyiktsøøjky ja Pedro tya̱a̱kmøꞌjt

14Wɨnets ja Jesús ojts ñijkxy Pedro tyøjkwɨndum, jøts ja jam ojts tpa̱a̱jtɨ ja tya̱a̱kmøꞌjt, jøts kudam ja møk jømba̱ꞌa̱m ja jam tmɨgoꞌknɨ. 15Ojts ja tnɨxa̱jɨ kyøꞌkøjxp, jøts jømba̱ꞌa̱m ja ojts jatyɨ ñɨwa̱ꞌa̱chɨyɨ; ojts ja jatyɨ wya̱ꞌkukɨ jøts ja nay jatyɨ wyɨndsøꞌjkɨdyøjkɨyɨdøø.

Ku ja Jesús tyiktsøøjky ja maabyama̱a̱ꞌy

16Xjats ku kyoodsɨyɨɨꞌñ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús mayꞌampy ja ja̱a̱ꞌy yiktanɨmiiñ midi ja mɨkuꞌ wyɨnaty tø tyatøkɨyɨdɨ; jøts ja ojts jaꞌayɨ tukꞌa̱a̱wyɨ tmɨgajpxy, jaꞌayɨts ja tyuktapɨdsøøm ja maamyɨkuꞌ jøts ja tyikmøkpøkɨjxy nɨdukɨꞌɨyɨ ja pama̱a̱ꞌy. 17Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱jty, jøts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tyimyjaty sa̱ wyɨnaty tø tnɨgajpxy ja kugajpxy Isaías, ku ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ: “Jaꞌ tukɨꞌɨyɨ tmɨdanaagyøjxp adøm nꞌayoꞌon, nay jaꞌ tmɨdanaapy adøm ja nbøjkɨn nꞌa̱a̱ꞌnɨn.”

Ja ja̱a̱ꞌy midi wyɨnaty tpawɨdetwa̱mp ja Jesús

18Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts tꞌixy ku mayja̱a̱ꞌy ja yjanchtamujknɨyɨ, wɨnets ja ojts wya̱ꞌa̱ñ jøts ttana̱xtɨt ja nøø jøts ñøjkxtɨt jam jaduktama̱jñ. 19Wɨnets tuꞌuk ja ka̱jpxwejpɨ myiiñ ma̱ ja Jesús jam wyɨnaty, jøts ja Jesús ojts yiknøjmɨ:

―Wɨndsøn, tsoomp øts, nbanøjkxp mets øy ma̱dsoo pønɨ ma̱ me mnijkxy.

20Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Neꞌegɨ jaa ja wa̱a̱jx yjut, neꞌegɨ jaa ja joon pyaꞌan; øtsts, nɨti ø xkaꞌejtxɨ øyɨk øts ɨdøꞌøn ma̱ nꞌøønɨꞌɨnt.

21Xjats ja ja̱a̱ꞌy jaduꞌuk wya̱mɨ midi ja wyɨnaty pyabøjkpɨꞌajtpy, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, tnijkxy øts jawyeen ja ndeety tꞌatsyikna̱xøkɨ.

22Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Møødɨk øts, majtstuꞌut yø ooꞌkpɨ, wan ja tyikpɨdøꞌøktɨ ja myɨꞌooꞌkpɨ pøn yꞌanmɨja̱ꞌwɨn jajujkyɨ tø tyikꞌooꞌknɨdɨ.

Ku ja Jesús tyikna̱jxy ja møk poj jøts ku ja tyikꞌamøkɨyɨɨꞌñ ja mejy

23Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyøjkɨña̱a̱ jam ba̱rkɨjotp møøt ja pyabøjkpɨtøjk. 24Wɨnets ja poj møkꞌampy yjantyimyiiñ jam mejyjotp, jadiꞌiñɨ ja nøø yjanchtojmjøꞌknɨ jøts jap ba̱rkɨjøtpy yjanchꞌayøꞌøyɨnɨ. Ma̱a̱pts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty. 25Wɨnets pyabøjkpɨtøjk ja ojts yuxyɨyɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ejx øø nnøøjøøꞌkxnɨ, yiknɨtsok øøts! ¡Pø nødøjkɨyꞌadøjtsnampts!

26Jøts ja tꞌadsøøy yɨdeꞌen:

―¿Ti mdsøꞌjkɨdɨp ku mdsøꞌøgɨdɨ? ¡Janch yiiꞌnɨm meets ja janchja̱ꞌwɨn xmøøtꞌaty!

Xjats ja tyanaagyukɨyɨɨꞌñ, jøts ja ojts tnøjmɨ ja poj jøts wan tnaxy jøts ja mejy kyaꞌukꞌadøtsnɨt; jøts ɨdøꞌøn ja jadiꞌiñɨ myøøñ, nayɨdeꞌen jotkujkꞌatyɨm tya̱a̱ñ sa̱m ɨdøꞌøn ku ja et kyapøjy. 27Jøts ñɨgyuma̱a̱p ja tyimyja̱ꞌwɨdøø, nømdɨp jaꞌ:

―¿Ti pøn ja̱a̱ꞌy yø jadeꞌen, mɨmadoojɨpa̱a̱t poj yøꞌ, mɨmadoojɨpa̱a̱t mejy yøꞌ?

Ja Gadarɨt ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨ

28Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yja̱ꞌjty jaduktama̱jñ mejyꞌagøꞌøm, jamts ña̱xwɨmbɨdsømdøø Gadara yꞌetjotptɨ, wɨnets ja̱a̱ꞌy namajtsk pyɨdsømdøø jam ka̱mɨsa̱ntɨjotp ma̱ ooꞌkpɨ ña̱xøkɨdɨ, jøts ja ojts tnɨmendɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Mɨkuꞌ ja wyɨnaty tø tyatøkɨyɨdɨ tum jadeꞌen ja namajtsktɨ, janch tyimgyubetyts ɨdøꞌøn jaꞌadɨ, kaꞌap ɨdøꞌøn ja jam øy pøn tkuna̱xɨ jam tuuꞌa̱m. 29Jøts ja yjanchaba̱a̱bɨna̱xwa̱ꞌa̱ktøø:

―¿Ti øø xanɨbøjkɨp, ti tsepxɨk adøm njagyejpyɨm, mets Jesús, mets Dios Uꞌnk? ¿Jaꞌ mets ya̱ tø xnɨmiñ jøts øøts ɨxya̱myɨ xtyimyikꞌayoꞌomba̱a̱twa̱ngøjy?

30Nay jamyɨts ɨdøꞌøn wɨngon wyɨnaty yꞌojkwɨdejtmɨdɨ maagyuch; 31wɨnets ja mɨkuꞌ nuuꞌkxa̱a̱jkɨngøjxp tꞌamɨdoodøø ja Jesús, yɨdeꞌen ja tnɨmaadyøø:

―Pønɨ xyikpɨdsømwa̱mp øøts, wants øøts yøꞌ kuch ttatøkɨ.

32Xjats ja Jesús wya̱a̱ñ, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ.

Jøts ɨdøꞌøn ja mɨkuꞌ jadeꞌen pyɨdsømdøø, ojts tmajtstuꞌuttɨ ja ja̱a̱ꞌy jøts ja maagyuch ja ttøjkɨdyøø; wɨnets ja kuch nɨdukɨꞌɨyɨ yjanchnabyaguna̱jxɨdøø jap ja̱a̱ꞌjøtpy jøts ña̱xkɨda̱ktøø jap nøøjøtpy, japts ja ñøøjøøꞌkxkøjxtøø.

33Jøts ja ja̱a̱ꞌy midi wyɨnaty kuchꞌejxtɨp, ojts ja kyaꞌaktɨ, janch tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ, jøts ku ja jam ka̱jpjotp yja̱ꞌttøø, jamts ja tukɨꞌɨyɨ tnɨmadya̱køjxtøø sa̱ wyɨnaty ja ja̱a̱ꞌy tø yja̱ttɨ kyubattɨ pøn ja mɨkuꞌ wyɨnaty tø yꞌuktatøkɨyɨdɨ. 34Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ choꞌondøø pøn jaty jam wyɨnaty ka̱jpjotptɨ, jøts ja ojts ñøjkxtɨ ma̱ ja Jesús jam wyɨnaty; kuuyɨts ja ojts tꞌejxtɨ, jøts ja tnɨmaadyøø møkꞌampy jøts ja jam tyimbyɨdsøꞌømt jaꞌ yꞌetjotptɨ.