Search form

MATEO 9

Ku ja Jesús tyiktsøøjky ja køxujxpɨ pakxujxpɨ

1Xjats ja Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ ba̱rkɨjotp, jøts ja ojts ñijkxy jam jaduktama̱jñ, ojts ja ñøønaxy jøts ja yja̱ꞌjty kya̱jpkøjxp. 2Jamts ja̱a̱ꞌy ja ojts tuꞌuk yiktanɨnijkxy midi køxujxp pakxujxp, kɨꞌɨy ja jam ojts tyiknøjkxtɨ. Jøts ku døꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts jadeꞌen tꞌixy ja ja̱a̱ꞌy jøts kudam ja møkꞌampy ja janchja̱ꞌwɨn tjanchmøødɨdɨ, jøts ja pama̱a̱ꞌy ja tnɨma̱a̱y:

―Kidi uꞌnk nugo mdyimyjotmayꞌøøky; nbojkpɨmeeꞌkxpy mets.

3Wɨnets wɨna̱a̱gɨn ja ka̱jpxwejpɨtøjk wyɨnmaadyøø jøts ja wya̱ndøø: “Dios yø jadeꞌen kyaꞌømyɨgajpxpy, pø nugo ja̱a̱ꞌyxɨ yøꞌ.” 4Jøts kumɨ wa̱ꞌa̱ts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨja̱wɨ sa̱ jaty ja wyɨnmaydɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¿Tigøjxp ku jadeꞌen kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ xjagyaptɨ? 5¿Ja ti neꞌegɨ jawaanɨ ja̱jtnɨ, kuts yø pa̱ꞌa̱mja̱a̱ꞌy nnøjmɨt: “Nmeeꞌkxpy øts yø mbøky”, uk ku nnøjmɨt: “Wa̱ꞌkukɨ, pøkmuknɨ yø mma̱a̱bajt jøts nøjkxnɨ mdɨga̱m”? 6Ɨxya̱mnɨm meets ɨnet xꞌukꞌext ma̱ba̱a̱t øts ɨdøꞌøn ja møkꞌa̱jtɨn nmøøtꞌaty ya̱ na̱xwiiñ jøts ø nmaaꞌkxt ja pøky.

Xjats ja tnɨma̱a̱y ja køxujxpɨ pakxujxpɨ:

―Pɨdøꞌknɨ wa̱ꞌkukɨñɨ, wejtsjøꞌøk yø mma̱a̱bajt jøts mnøjkxnɨt mdɨga̱m.

7Wɨnets ja pama̱a̱ꞌy jatyɨ wya̱ꞌkukɨyɨɨꞌñ jøts ja ojts ñijkxy jam tyøjkwɨndum. 8Kuts ja mayja̱a̱ꞌy ja ojts jadeꞌen tꞌejxtɨ, xjats ja yjanchøꞌjkɨñɨdɨ, wɨnets ja tja̱ꞌmyajtstɨ ja Dios jøts ja tmøja̱ꞌwɨdøø tkunuuꞌkxyja̱ꞌwɨdøø, jaꞌagøjxp ku ja jadeꞌen tꞌejxtɨ jøts kudam ja Dios Teety myøkꞌa̱jtɨn tmøøtꞌa̱jttɨ, pø nɨñugo ja̱a̱ꞌyxɨ ja ttejtɨ.

Ku ja Jesús tpawa̱a̱y ja Mateo

9Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam ojts chøøñ, jøts ja ojts tꞌejxpa̱a̱ty tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy pøn txøøwꞌa̱jtp Mateo, jam ja wyɨnaty chøønɨ ma̱ ja yikugubajtpɨ yꞌɨxa̱ꞌa̱ktɨ, jøts ɨdøꞌøn ja tnɨma̱a̱y:

―Mada̱ꞌa̱k, møøt wɨdetk øts.

Wɨnets ja Mateo tyanaagyukɨyɨɨꞌñ, jøts ja ojts pyadsøøñɨyɨ.

10Ku wyɨnaty ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam kyay Mateo tyøjkjotp, wɨnets ja mayja̱a̱ꞌy jam mendøø pøn yikugubajtɨp, møøt jaꞌadɨ pøn kaꞌøy ja̱a̱ꞌy yiktejtɨp. Jaꞌats ɨdøꞌøn ojts yjamꞌa̱ttɨ, jøts ja tmøøtꞌɨxa̱ktøø jam kaadya̱a̱jk wɨndum møøt ja Jesús jøts ja pyabøjkpɨtøjktɨ. 11Jaꞌayɨ ja fariseotøjk ja ojts jadeꞌen tꞌejxtɨ, xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pyabøjkpɨtøjk yikꞌamɨdoodøø:

―¿Tigøjxp ku yø mwɨndsøn tmøøtkay yø yikugubajtpɨtøjktɨ møøt yø kawɨndɨyja̱a̱ꞌdyɨ?

12Ojts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tmadøy, xjats ja køꞌøm tnɨma̱a̱y ja fariseotøjk:

―Pøn møk pøn kasa̱ja̱jtɨp, ¿ti ja tyikwa̱ꞌa̱ndɨt ja tsøøyɨbɨ? Jaꞌ ja ttsojktɨp pøn pøjkɨdɨp. 13Kidi jaꞌajɨp ø tø nnɨmiñ pøn øy pøn wa̱ꞌa̱tstɨ, jaꞌ ø tø nnɨmiñ pøn pøktyundɨp jøts ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyiktɨga̱tstɨt. Nøjkxtɨ jɨwa̱ꞌa̱ktɨ, pamaadyɨ pada̱jtɨ pønɨ ti døꞌøn tyijpy ya̱ꞌa̱t Dios kyajpxy: “Jaꞌ ø ndsøjkpy jøts xmøøtꞌa̱ttɨt ja paꞌayoꞌowɨn ja ayoꞌejxɨn, jøts neꞌegɨ kidi xyikꞌooktɨ yø jɨyujk yø tsaka̱a̱ midi jaty myojxtɨp.”

Ku ja Jesús yiktɨɨbyɨjky tigøjxp ku ja kyaꞌayuuꞌa̱ttɨ

14Wɨnets ja Juan Bautista tyumbɨ myendøø ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty, jøts ja ojts tyiktøwdɨ, yɨdeꞌen ja tnɨmaadyøø:

―¿Tigøjxp ku øø nꞌama̱a̱yꞌaty møøt ja fariseotøjktɨ, ngakay ngaꞌuuky øøts jøts mets yø mbabøjkpɨtøjk jaayɨ yjanchkaydɨ yjanchjøøꞌkxtɨ, nɨwɨneꞌen kyaꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ?

15Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¿Ma̱ meets jadeꞌen tø xꞌuknɨja̱wɨ jøts ku tøꞌøxñɨgaabyɨ tøꞌøxñɨꞌukpɨ wɨnet yꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ wɨnet kyakaydɨ kyaꞌuuktɨ ku ja jemya̱a̱ꞌy jamnɨ? Abikñɨmts ja tiempɨ tyimyja̱ꞌtmɨt ku ja jemya̱a̱ꞌy wyɨnaty kyaꞌukꞌejtnɨ ku ja jam wyɨnaty tø choꞌonɨ, jaanɨmts ɨdøꞌøn tɨy pøn kyaꞌukaañɨt kyaꞌukꞌuknɨt; jaanɨm ɨdøꞌøn ja yꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨt.

16’Kaꞌaxɨ pøn wyetpach ttaꞌagɨyɨ jemwyet midi tyimyjemñɨm, ku ja jadeꞌen yiktuꞌunt jøts kumɨ mujkpɨ ja jemwyet jøts ja tja̱a̱ktyimgyøøꞌtsnɨ ja wetpach, ja̱a̱ktyimyɨwenɨp ja kyøøtsꞌa̱jtɨn jaꞌ. 17Jøts nayɨdeꞌen kaꞌ yꞌøyɨ jøts yikpɨkta̱ꞌa̱kt ja vino jap poꞌdukjøtpy midi na̱mɨɨꞌkxñɨm; ku ja jadeꞌen nduꞌunɨnt, takøøꞌtsɨpts ja poꞌ jøts jadeꞌen nugo wyɨndɨgøy, wɨndɨgøøpy ja poꞌ jøts nayɨdeꞌen ja vino. Paty ja vino midi na̱mɨɨꞌkxñɨm ndaꞌadaꞌamyɨn ja jembyoꞌa̱k jøts jadeꞌen nɨmidi kyawɨndɨgøꞌøty.

Ja Jairo ñøøx, jøts ja tøꞌøxyøjk pøn ja Jesús ja wyet ojts ttojnɨ

18Ɨxam ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen wyɨnaty wya̱ꞌa̱ñ, ku yja̱ꞌjty tuꞌuk ja wɨndsøn pøn tnɨguba̱jkꞌa̱jtɨp ja israelɨt ja̱a̱ꞌy, jøts ja ojts ñagyuxendya̱ꞌa̱gyɨyɨ jaꞌ wyɨngujkp, jøts ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Tø øts nnøøxuꞌnk yꞌøøky tyimyꞌɨxanɨm; kudsɨk mets ɨnet jaꞌayɨ mmeꞌent jøts waanɨ xkønɨxa̱jt, jujkpyøjkp ɨnet ja jadɨgojk.

19Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱ꞌkukɨyɨɨꞌñ jøts ja ojts tmøødɨ ja ja̱a̱ꞌy møøt ja pyabøjkpɨtøjk. 20Wɨnets tuꞌuk ja tøꞌøxyøjk myiiñ jam nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yjɨxkøꞌøm jøts wyet pa̱ꞌ ja ojts yiktøñ. Myakmajtsk jumøjtɨp ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tø pya̱a̱jtnɨyɨ ja ta̱xnaxyɨ jøts ja jadɨneꞌen tmɨꞌity; 21jøts kumɨ yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja wyɨnmay: “Jaꞌayɨk øts ja wyet ɨnet yø ndojnɨt jøts øts ɨnet ndsoꞌokt.” 22Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts wya̱ꞌkjɨmbity, ojts ja tyimyꞌixy ja tøꞌøxyøjk jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Kidi uꞌnk mdsøꞌøgɨ; jaꞌagøjxp tø mdsøꞌøky ku ø tø xjanchja̱wɨ.

Jøts ɨdøꞌøn ja nay jatyɨ myøkpɨjky.

23Kuts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yja̱ꞌjty jam israelɨt wɨndsøn tyøjkwɨndum, jøts ojts tꞌixy ku ja xuxpɨ ɨxapnɨdɨ, ja ooꞌkpɨ ja yikpɨdøꞌøkwa̱ndɨp, jøts ja mayja̱a̱ꞌy xem ya̱m yjanchya̱ꞌa̱xtɨ, 24xjats ja tnɨma̱a̱y:

―Pɨdsømdɨ; kaꞌap yø kiixyuꞌnk yꞌøøgyɨ, ma̱a̱p yø jaꞌayɨ.

Jøts ja yjanchyiknɨxijkxy ku døꞌøn ja jadeꞌen wya̱a̱ñ. 25Kuts ja tyikpɨdsømgɨjxy ja mayja̱a̱ꞌy, wɨnets ja tyøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja ojts kyøꞌkøjxp tmach ja kiixyuꞌnk, jøts ja nay jatyɨ pyɨdɨꞌjky. 26Jøts ɨdøꞌøn ja jam jadeꞌen øy ma̱ yiknɨja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja kajpxy ja ayuujk midi wyɨnaty tø tyuñɨ.

Ku ja Jesús tyikwɨnꞌejxwaꞌkxy ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy

27Kuts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam chøøꞌñ, wɨnets ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy namajtsk tuuꞌa̱jy pyadsoꞌonɨyɨ, møk ja yjanchnømdɨ:

―¡Rey David me mꞌa̱pꞌa̱jtɨp, ayoꞌejxk øøts!

28Kuts ja Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ jap tøjkjøtpy, wɨnets ja namajtskpɨ wɨna̱p ja̱a̱ꞌy ñɨmejnɨ, xjats ja tnɨma̱a̱y jøts ja ttɨɨbyɨjky:

―¿Mwa̱ndɨp ɨdøꞌøn amumjoojt jøts ku øts yø yjadeꞌembɨ xmaꞌaty?

Jøts ja ñømdøø:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, wa̱mp øøts ɨdøꞌøn jadeꞌen.

29Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja mɨmøj twɨngudoꞌonɨyɨɨꞌñ, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Wan ɨdøꞌøn jadeꞌen tjaty pønɨ ma̱ba̱a̱t mee nayɨdeꞌen ja mjanchja̱ꞌwɨn xmøøtꞌaty.

30Jøts wyeen ja øy tya̱ndøø, ojts ja wyɨnꞌejxpøktɨ. Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja møkta̱ꞌa̱ky tnɨma̱a̱y:

―Øyɨm mnayꞌejxɨdɨt jøts kidi pøn xuknɨja̱wɨdɨ.

31Jøts jaꞌayɨ ja jap ñɨbyɨdsømdøø, ojts ja tnɨmadya̱køxtɨ sa̱ nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja wyɨnaty tø yikmøkpikyɨdɨ, ojts ja tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ øy ma̱dsoo wɨneꞌenɨn ja et jam.

Ku ja Jesús tyika̱jpxpiky ja uum ja̱a̱ꞌy

32Kuts ja jam wyɨnaty wya̱ꞌkpɨdsømdɨ, wɨnets wɨna̱a̱gɨn ja ja̱a̱ꞌy ttanɨmendɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tuꞌuk uum ja̱a̱ꞌy, mɨkuꞌ ɨdøꞌøn ja wyɨnaty mɨꞌejtɨyɨp, jaꞌats ja kaꞌukyika̱jpxnɨyɨp. 33Jaꞌayɨts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyikpɨdsɨɨmy ja mɨkuꞌ, jøts ja uum ja̱a̱ꞌy jatyɨ jadɨgojk yꞌawijy. Jøts ɨdøꞌøn ja mayja̱a̱ꞌy ñɨgyuma̱a̱p yja̱jtøø, yɨdeꞌen ja wya̱ndøø:

―Kaꞌanɨm ya̱ Israel pøn jadeꞌen tꞌijxñɨm sa̱m ɨxya̱m yikꞌijxyɨn.

34Ja fariseotøjktɨ yɨdeꞌen ja wya̱mɨdɨ:

―Jadeꞌenꞌampy yø ja̱a̱ꞌy tyikpɨdsimy yø mɨkuꞌ ku yø nayɨꞌ wyɨndsøn myøkꞌa̱jtɨn tyiktuujnɨyɨ.

Ku ja Jesús tꞌayoꞌijxy ja mayja̱a̱ꞌy

35Wɨdejtp ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús øy ma̱dsoo wan tka̱mjotpɨ wan tka̱jpjotpɨ, jøts ja yikꞌɨxpiky ma̱ jaty ja tpa̱a̱ty ja tsa̱ptøjk ka̱jp ka̱jp. Ja Dios yꞌøgyajpxy yꞌømyadya̱ꞌa̱ky ja kya̱jpxwa̱ꞌkxɨp sa̱ ttanɨtanɨt ja yja̱a̱ꞌy, jøts ja tyiknaxy øy ti pa̱ꞌa̱m, øy ti pøjkɨn a̱a̱ꞌnɨn. 36Ku ja ojts tꞌixy ja mayja̱a̱ꞌy, jøts ja ojts tꞌayoꞌixy ku ja tsaachꞌijxyɨmdɨ, janchjotmayꞌooꞌktɨp jaꞌ, nugo ja jadiꞌiñɨ myondɨ tyuktɨ, jadeꞌen ja yja̱wɨ yja̱jtnɨdɨ sa̱m borreek ñɨꞌejxpɨ kyaꞌejtxɨyɨdɨ. 37Xjats ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, ku ja ja̱a̱ꞌy may pøn tnɨja̱wɨwya̱ndɨp ja Dios yjaꞌ, jats kaꞌejtɨp pøn ttukmadowɨdɨp. 38Paty xꞌamɨdoꞌodɨt ja Dios Teety jøts ja tyumbɨ ttanɨgaxt jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌy.