Search form

Atos 19

Pau²lah³lai²na² E²fe³so³thĩ³na² yxau³jau³su²

1Nxa²ha¹te¹ Ko³rĩn²to²thĩ³na² Kre³sa²ko³xan¹thĩ³nai²li² ã³wih¹sxã³ yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹ti̱³kxai³lu² Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³ A²si³a³ko³xa² ã³nxai³lha²the³ta¹hxai²hẽ¹la². ónxai³lha²the³tũ²la² E²fe³so³thĩ³na² ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². ówih¹nũ²la² in³txi³nãu³xai²li² yxo²ĩ²te²nũ̱³ka̱³txa² ĩ³ha¹txi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txa² kũ³we²ki²la² ka³lxa¹ye²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱²txa² 12 ye²ta¹hxai²hẽ¹la². 2A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ha¹txi²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³lxi³wxi¹. Yxo²ĩ²yah³lxi¹nhĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² ã³nxũ̱²kwa̱i³wih¹nx2ti³lhai¹li¹? Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Ko̱³sĩn¹nxa³nhai¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² ain³kxi²sĩn¹te²txã³wi¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

3Nxa²ha¹te¹ nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹yah³lxi¹nhĩ¹nu¹tai²na² ĩh¹nxe³ju³ta² a²si³yxau³jut3su² lhai¹li¹? Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹:

— Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² wãn³txa² ĩ³hen³txi³sa²sĩn¹jau³xai³tã² a²si³yxau³ju³ta³la² sĩn¹na³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 4Nxa²ha¹te¹ Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:

— Jau¹xai²na² wain³na³li¹. A²nũ²a² a²ko̱³nxe³ju³ta² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sãn²sxã³ ã³na¹la³kxi²nha²ha²kxai³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹na²hẽ³li¹. Nxe³ai¹nha²kxai³: “Txa²si³yo³na² wxã³jah¹lai²na² so¹lxi³ Je³su²jah³lai²na² so¹lxi³ yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹li¹.” Nxe³jau³xai²na² Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² ĩ³hen³txi¹nx2tain¹ta¹hẽ¹li¹. Nxe³jau³su² Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³lu² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

5Ĩ³hen³txain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxai³:

— Je³su²jah³la² wãn³txa² yxo²ĩ²nha¹nhai¹. Ain¹jau³su² ai¹nha²kxai³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 6-7Hã²wxãn³txa³ Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³lu² wxa²ne³wxai³nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ wãn³txa² ya̱u³ã̱³lxi³jau³xa² ĩ³ye³kxai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txai¹nha²kxai³ nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

8Kxãn³su² i³la³kxa² ki³ha¹li¹ ka³na³ki¹ sa²tãn³tĩ¹sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² ã³wih¹to³nhũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wxi²kan¹txi³ wain³txi³ ĩ³yau¹ũ³to³ta¹hxai²hẽ¹la².

— Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² Je³su²jah³lai²la¹wi¹. Txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tẽ³jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³jau³su² ĩ³hen³txi³ta¹hxai²hẽ¹la². 9Hã²wxãn³txa³ yxo²ĩ²xa³te²a² sa²kai³lu³ ĩ³ye³ain¹te³nah¹lxi¹:

— Jau¹xai²na² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ã³si³tẽ³kxi²ju³ta² wain³ti³hex1nxa³wi¹. We¹jah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ai¹nha²kxai³ Pau²lah³lo²nu¹ta² hi²sen³kxai³lu² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa³ tẽ³sxã³ a³li³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ti³ra²no³jah³la² sxi²ha² ha³te̱h³nxã³nxa² ĩ³hen³txi³thĩ³nãn²tu̱³ ã³wih¹sxã³ ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 10Kwẽ³kxa² ko³ha¹li¹ kwẽ³kon³tãu³a² a³lan²ta² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hen³txi³sxã³ ã³ti³hex1ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ A²si³a³ nũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

Se²vah³lai²na² a²ki³lha³lxa²nãu³xa² o²la³kxain¹jau³su²

11Nxe³ain¹tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³nu²su² Jah¹lo²kxai³lu² Pau²lah³lo²su² te²kxai³ kãin² ĩ³hxi²ka¹tai¹nha²kxai³ kãin² wã³nxĩn¹ti³hi¹ta¹hxai²hẽ¹la². 12Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Pau²lah³lai²na² wã²la²ka³lo³a² sa²so¹ka³tu̱³ a²nũ²a² ĩ³ton³te²a² ũ³tĩ̱¹kxi²kxai²nãn²tu̱³ we²txain¹tu³ta¹hxai¹hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ã³nxũ²kwa̱i³wih¹te²a² jã¹nxe³ kãi³sxã³ wã²lain²txi³ tẽ³sxã³ ũ³tĩ¹kxi²kxai²nãn²tu̱² nxũ²kwa̱i³li³ta¹hxai²hẽ¹la².

13-14Nxe³nxa²ha¹te¹ a²nũ²a²nãu³xa² ã̱³sa²nũn³te²nãu³xa² nxe³ain¹te³nah¹lxi¹:

— Ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³li³si¹jau³su² Pau²lah³la² hxi²ki³kxai³lu² kwa³na³ain¹na²na¹. Pau²lah³la² yã¹nxe² kãi³sĩ¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³jau³su² ĩ³ye³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txa² Ju³te²a² sxi²jen³nãu³a² ai³lha²thet3sxã³ o²la³kxi²sain³nyhah¹lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ Se²vah³la² tah²nãu³xa² ju¹ta²nũ¹jã¹nxe² o²la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la²nãu³xa² a²wĩ³nai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² sxi²ha² wã³nxĩn¹te² si³yxau³jah¹lo²su² kxan²ti³ nxe²na³na¹ nxe²nxa³ka³tu̱³ a²ki³lha³nãu³xa² nxe² o²la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txi³nu¹tai²li² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxe²ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Nxũ²kwa̱i³li³si¹hai¹nhĩn¹jau³su² Je³su²jah³la² kwa³na³nxa²sĩn¹na³li¹. Nxe³jah¹lai²li² Pau²lah³la² ĩ³hen³txi³jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³jau³xai²li² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² kwa³na³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 15Nxa²ha¹te¹ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txu¹tai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Je³su²jah³la² ĩ²a¹ha²kxai³ Pau²lah³la² o²la³kxi²ju³ta² ain³kxi²na¹ha²kxai³ te²sa¹wi¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²na² ĩh¹jah¹lo²ta̱³yah³lxin¹ji¹wi¹?

16Ain¹sxã³ in³txai²li² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³jah¹la² hi²sen³kxai³lu² nũ̱³kxũn³txi³ ã³nhe¹kai¹nha²kxai³ a²wã²la³ka³lo³a² sa²ten²ta³kxi²lã³ai¹nha²kxai³ kãin² ĩ³yĩx1to³ta³lxai¹nha²kxai³ nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ hxi²ye¹ta³lxin³tai¹nha²kxai³ aun³tih¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 17Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² E²fe³so³thĩ³nãn¹ta² nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ²ai¹nha²kxai³ on²tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:

— Je³su²jah³lai²li² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²la¹wi¹. Sa²nẽn¹kxi²a³sah¹lxi³wxi¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 18Nxain¹ka³tu̱³ a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ ko̱³nxe³ju³ta² ã³na¹la³kxi²nha²si¹hain¹jau³su² ĩ³hen³txain¹sãn²sxã³ yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 19Nxe³ka³tu̱³ tũ̱¹ka̱³txa² sa²kxai³lu² ha³te̱h³nxã³nxa² ko̱³nxe³jau³xa² wã³nxĩn¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³txã³nxa² yũ³kxai²nãn²tu̱³ wxa²sa²ta̱³sxã³ ũ³thũ²kxi²sa³hẽ¹txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³txã³nxa² a³lxi²khaix1txã³sa²ye²kxan²ti³ 50.000 nxe² a³lxi²kxan²ti³ hãi¹sxã³ ũ³thũ²kxi²sa³hẽ¹txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tai²li² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 20Nxe³jut3su² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² wã³nxĩ¹nxe² wxi²kan¹yai¹ni² nxe³jau³xa² a²ha²te¹lhxã³ u²lon³ta³kxi²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

E²fe³so³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² he¹kxi²nyhain¹jau³su²

21Nxe³nũ²la² Pau²lah³lo²nu¹tã² a²wãn³txi³kxai³lu¹:

— Hĩ¹na² ai³na¹tu¹wi¹. Ma³se³to²na²ko³xa² ai³sã²na¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ Kre³sa²ko³xa² ai³nũ³na¹tu¹wi¹. Jã¹nxa¹ka³tu̱³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wi¹ha¹tu¹wi¹. Nũn³to³ha¹ka³tu̱³ Ro²ma²thĩ³na² ã³ya²sa³we¹ti¹ha¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

22Nxe³ha²kxai³ Ti³mo²jah³lo²nu¹tã² E³ras²to³jah³lo²nu¹tã² nxe³sxã³ a²sa³wi³ha³lxa² Ma³se³to²na²ko³xa² ã³nxai³si¹jau³su² sa²si¹hã³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ Pau²lah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² A²si³a³ko³xu¹tai²na² yo³na² yxau³tu³ta¹hxai²hẽ¹la².

23Yo³na² yxau³ti̱³xa² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ã³si³tẽ³kxain¹te² nũ̱³ka̱³txa² E²fe³so³thĩ³nãn¹te²a² ye³khãuh³lxa³ti³nyhain¹ju³ta² ãn³si³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²xa³tũ̱³ka̱³txa² hxi²ka²sa³. 24ósi³wxe³te³nah¹lxi¹ a²nũ²a² E²fe³so³thĩ³nãn¹jah¹la² Te³me²tri³o³jah¹lo²su¹ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² pra²ta²ki³a² ya̱³te̱³ya̱³te̱n³ki³a² o²la³kxi²ha²kxai³ Ti³a²na³ka³lxa² sũ̱³na² sa²ki³lxo³ta¹ka³lxa² txah³lxa³kxa² we¹tain¹ta¹ka³lxa² a²sxi²ha² wẽ³ha³lxa² jũ¹lxi³thĩ³na² wet1ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ta¹ka³lxai²li² hai³txi³ ka³te̱n³sxa³ha²kxai³ txah³lxa³kxa² we¹tain¹ta¹ka³lxu³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ta¹ka³lxa² a²sxi²ha² wẽ³ha³lxa² yxo²kwa̱in³te²a² so¹kxain¹kxai²nãn²tu̱³ a²yo³ha² Te³mi²tri³o³jah¹la² hxi²ka² ũ³yho³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²sa³wi³ha³lxa² kãin² yen³kxi³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yain¹nxa²ha¹te¹ E²fe³so³ nũ̱³ka̱³txu¹txa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³ha²kxai³ a²nxe³hĩ¹na¹ Ti³a²na³ka³lxa² txah³lxa³kxa² we¹tain¹ta¹ka³lxa² yxo²kwa̱i³nain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 25Jã¹nxain¹ju³kxai³lu² Te³me²tri³o³jah¹lu¹ta² hi²sen³kxai³lu² pra³ta²ki³a² ya̱³te̱³ya̱³te̱n³ki³a² o²la³kxain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³kaix1so¹sxã³ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. Pra³ta²ki³a² tẽ³sxã³ Ti³a²na³ka³lxa² txah³lxa³kxa² we¹tain¹ta¹ka³lxa² a²sxi²ha² wẽ³ha³lxa² jũ¹lxi³thĩ³na² we¹ki̱³sa²kxai³ yen³kxih³ki̱³sxai²tai¹ti²tu³wi¹. 26Nxe³yãn¹ta¹ jah¹lai²li² Pau²lah³lai²na² wãn³txa² ko̱³te³kxi²nẽ³tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³jau³xa²sa¹: “Txa²wã¹sũ̱³nu²su² ki³lxo³kxa² a²nũ²a² hxi²ka² we¹txain¹kxa² hai³txi³ wã³nxĩ¹nxa³wi¹. Hai³txi³ ka³te̱n³su² nxa³wi¹.” Nxe³jau³su² A²si³a³ko³xai²na² yxau³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ E²fe³so³thĩ³na² yxau³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hen³txai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³xain¹na³li¹. 27Ai¹nha²kxai³ txa²wã¹wa³ka³li³yu³ta² ã³te³nai¹nxa³kxa²ya̱n³txi³su² nxa¹nhai¹. Te²yã¹nxe³sxã³ Ti³a²na³ka³lxa² ã³te³nai¹nxa³kxa²ya̱n³txi³su² nxe³na¹nhai¹. Ta¹ka³lxa² kãin²khaix1kxan²ti³ ne³wã²na³ain¹kxa²ya̱n³txi³su² nxa¹nhai¹. A²si³a³ nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ta¹ka³lxa² sa²nẽn¹kxain¹te²jai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² ne³wã²na³ain¹kxa²ya̱n³txi³su² nxa¹nhai¹. Na¹jau³su² tai²li² e³ye¹nx2ta¹wi¹. Te³me²tri³o³jah¹la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

28Nxe³nxa²ha¹te¹ wãn³txa² e³yain¹jau³xa² ain³kxain¹nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³xa̱n³txi³sxã³ yxo²kãin²txi³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Ti³a²na³ka³lxa² E²fe³so³thĩ³nãn¹ta¹ka³lxa² kãin²khaix1sĩn¹na³li¹. Nxe³nyhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la².

29Nxai¹nha²kxai³ sxi²je³nai²na² whãi²na¹ nxe² ĩ³kaix1tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Kai²ah³lai²na² A³ris³tar²ko³jah³lai²na² nxe³sxã³ hxi²kxũn³txi³ hxi²ki³ain¹yah³nũ²la² ã³nũ¹nain¹thĩ³na² ã³sa²so¹ain¹ya³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lo²nãu³xa² Ma³se³to²nãn¹jah¹lo²nãu³su² ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ya³jah¹lo²nãu³xa² Pau²lah³lo²nu¹tai²na² kxãn³su² ã³si³tẽ³kxi²ya³ta¹hxai²hẽ¹la². 30Nxe³nxa²ha¹te¹ Pau²lah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu¹:

— Ã³wih¹nũn³na¹tũ¹xã¹. Nxe³tah¹lxi³na¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ã³na¹ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 31Nxe³kxa²yu³su² ha³lo²a² hxi²kan¹te²a² kxãn³su² ya̱³li³ha²kxai³ sa²si¹hã³te³nah¹lxi¹:

— Pau²lah³lãi³. Nũ¹nain¹thĩ³nai²na² ã³wih¹txa³hẽ¹li¹. Su²lhã³nxain¹nha³tai¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 32Nxe³ye²nyhai¹nha²kxai³ ã³ki³nũ²kxi²tũ̱³ka̱³txa² a²wã³kxi³kxai³ wãn³txa² yau³ã̱³xa² ĩ³kaix1txi² a²wã³kxi³kxai³ wãn³txa² yau³ã̱³xa² ĩ³kaix1txi² nxe³yah³lxi³ha²kxai³ ĩ³khu³khu³nxe² ĩ³kaix1jah³lxi³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ain³kxi²nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 33Nxa²ha¹te¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² A³le³syãn²trah³la² sa²so¹sxã³ tẽ³sxã³ a²nũ²a² yen³nãu³a² ũh³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ ka³nahx2nxe³si¹hain¹jau³su² wxa²sa²tã³yi¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹ka³tu̱³ ĩ³ye³kxi² ãn³si³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 34Yxãn¹ta¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Ju³te²a² wãn³txa² e³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tai²li² ĩ²ain¹tãu³a² ãh¹lxi³sxã³ yxo²kãin²txi³ ĩ³kaix1ta³lxain¹te³nah¹lxi¹:

— Ti³a²na³ka³lxai²na² E²fe³so³thĩ³nãn¹ta¹ka³lxai²na² kãin²khaix1nx2na³li¹. Nyhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Wa³su³txi³ kaix1tã³ti³he¹nxẽn³tain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².

35A²nxe³thĩ³nu¹tai²na² a²hxi²kan¹jah¹lai²li² a²yen³nãu³a² ĩ³sa²yxau³nũ²la² ã³ka³nahx2nxe³yain¹si¹hain¹jau³su² wah³nxain¹nũ²la² ã³ka³nahx2yxain¹nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³lxi³wxe¹. E²fe³so³thĩ³na² kãin²khaix1nx2na³le¹. Nxe³ha²kxai³ txa²wã¹nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Ti³a²na³ka³lxa² sxi²ha² sa²hau³ko³txi² txah³lxa³kxa² wã³nxĩn¹ki³ai²na² oh³xa² a³hi²ki³a² sa²hau³ko³txi² nxe³ki̱³tã³le¹. Te²jai¹ti²tu³we¹. 36Nxe³jau³xai²li² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a³la³kxi²ki̱³jau³xai²la¹we¹. Nxe³ha²kxai³ hãi¹nxa¹jah¹lxi³sã²nhẽ³le¹. óto³toh³lxi²kãi³ah³lxi³txa³hẽ¹le¹. 37Nxe³ha²kxai³ in³txi³nãu³xai²li² tẽ³sxã³ wxã³yah³lxin¹te²a² ko̱³nxe³ti³ o²la³kxai¹nxãn³ta²we¹. A²wã³nxĩn¹thĩn³ta³ yen³kxa² hai³txi³ kãi³ai¹nxa³ha²kxai³ Ti³a²na³ka³lxa² ko̱³nxe³ti³ e³kxai¹nxa³ha²kxai³ nxe³ai¹nxa³tai¹ti²tu³we¹. 38Nxe³ai¹nha²kxai³ Te³me²tri³o³jah¹la² a²sa³wi³ha³lxa² nxe³sxã³ wãn³txa² ĩ³kwa̱i²kxi²jau³xa² yũ³ain¹kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²ko³xai²na² hxi²kan¹txi³nãu³xa² ã³nũ²kxai¹nhĩ¹na¹ ĩ³hen³txi³nyhain¹txai²lẽ¹. 39Yxãn¹ta¹ wãn³txa² a̱n³txi³khaix1nxe³jau³xa² yũ³kxai²nãn²tu̱³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³kaix1sxã³ sa²nũ²kxi²nyhain¹ka³tu̱³ ĩ³hau³ko³nyhain¹tu¹we¹. 40Nxe³ha²kxai³ hĩ¹na² kwa²hãi¹nxe² ã³ki³nũ²kxah¹lxi¹lxe¹. Wã²nxũ̱h¹lxi³ki̱³tã³le¹. Nxe³ha²kxai³ Ro³ma²no² a²hxi²kan¹jah¹la² jau³jau¹xai²na² ain³kxi²nẽ³lain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxi²nẽ³lain¹te³nah¹lxi¹: “Wxa²nũ̱³ka̱³txa² he¹kxi²sa²te³lhxã³ ã³ki³nũ²kah³lxi¹lxi¹. Nxe³ha²kxai³ wã²nxũ̱h¹lxah³lxi¹lxi¹.” Nxe³nẽ³lain¹ke³la³te²kxai³ hxi²kan¹txi³ wãn³txa² wain³jau³la² ĩ³wa²lũ³xai¹nhĩ̱³ki̱³sxa³we¹. Nxe³ha²kxai³ khãuhx3nẽ³lai¹nha³ta²we¹. A²hxi²kan¹jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

41Nxe³ha²kxai³ aun³txa² ĩ³si¹hain¹jau³su³ ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ aun³txa² ĩ³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

Txa²wã¹sũ̱³na² Wãn³txa²

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index