Search form

Atos 23

1Nxa²ha¹te¹ Pau²lah³lo²nu¹tai²na² hi²sen³kxai³lu² Ju³te²a² hxi²kan¹txa² ã³nũ²kxi²te²nãu³xa² ten³sa²tã³la³kxi²nha²sxã³ ĩ²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³lxi³wxi¹. Txa²wã³tã̱³nãu³syah¹lxi¹lxi¹. Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² yxau²xai³la¹ju³ta² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nha²ti³he¹nxẽn²nxa³wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

2Nxa²ha¹te¹ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³jah¹la² A³na³ni²ah³lo²su² jah¹lan²tu̱³ a²sa³wi³ha³lxa² ka³lu³sa³ yxau³ain¹te²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Pau²lah³lai²li² wxa²yxo²su²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 3Nxa²ha¹te¹ Pau²lah³lo²nu¹tai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Wxãi²na² wi¹lhin¹ki³lxo³nxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³thi¹ni¹lxi¹. Ĩ³yĩ¹li²san¹ju³ta² wai³nxa³wi¹. Txa²wã¹yah³la²nãu³xai³tã² wãn³txa² wet1txa³lxi¹. Wxa²yxo²su²lha²si¹hai¹nĩn¹jau³su² kwa³na³ai¹ni¹lxi¹. Jau¹xai²na² wai³nxa³wi¹. Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² wxa²yxo²su²nxa²tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

4Nxa²ha¹te¹ jau³jau¹xai²na² ain³kxain¹nũ²la² in³txi³nãu³xa² ten³sa²tã³a² yxau³ain¹te²na² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Wã³nxĩn¹ta² si³yxau³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxa³kxa² so¹jah¹lo²su² te²jai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ha²kxai³ ko̱³ti³hen³tai¹nĩn¹jau³xa² wai³nxa³wi¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

5Nxa²ha¹te¹ Pau²lah³lo²nu¹tai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ju¹tai²na² wã³nxĩn¹ta² si³yxau³jah¹lo²su² ju¹ta³la³ ko̱³nha²nxa³hẽ²li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txu¹tai²na² sa²yxo²we¹te²sa¹wi¹. A²nxe³jau³xu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹: “Wxa²hxi²kan¹jah¹la² ko̱³te³kxi²txa³hẽ¹li¹.” Nxe³jau³xu¹tai²na² sa²yxo²ã³a¹ju³ta² ten³sa²nxa³nhai¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

6-8Nxa²ha¹te¹ Ju³te²a² a²hxi²kan¹ta² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² a²wã³kxi³kxai³lu² sa³tu³se²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ a²wã³kxi³kxai³lu² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³ju³kxai³lu² sa³tu³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² ya³lu²khaix1te²a² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta³nũ³a² yxo²ĩ²xa³ha²kxai³ a²nũ²a² yãu³ka³txa² yũ³ju³ta² yxo²ĩ²xa³ha²kxai³ oh³xan¹jah¹la² yũ³ju³ta² yxo²ĩ²ai¹nxa³ha²kxai³ nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹ta¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² ju¹ta² yxo²ha³kxa¹ yxo²ĩ²ta³lu²nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³lu² ju¹tai²na² a³la³kxi²nũ²la² ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. Txa²wa³tã̱³nãu³syah¹lxi¹lxi¹. Txai²na² sa²kxai³lu² fa³ri³se²ah³lo²sa̱¹wi¹. Txa²wĩ³na² fa³ri³se²a²lo²su² te²ju²hẽ³li¹. Nxe³na¹jut3su² a²nũ²a² ya³lu²khaix1kxai²nãn²tu̱² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta² yxo²ĩ²a¹ha²kxai³ ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ wah³nxe³na¹ha²kxai³ nxe³na¹ju³ta² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²sah¹lxi¹lxi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ jau¹xai²na² ain³kxain¹nũ²la² ã³nhai²ta³lxi³ka³tu̱³ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² sa³tu³se²a² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² yxo²xũ̱n³txi³ ĩ³ye³ĩ³yi²lho¹kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 9Nyhai¹nha²kxai³ fa³ri³se²a² jah³la²nãu³xu¹tai²na² a²nũ²a² wha²li¹txã³nxa² a²hoh³lxi³su² te²nãu³xa² yxo²xũ̱n³txi³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Jah³lai²li² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta³la³ yũ²yai¹nxa³nũ²nhai¹. Nxe³ha²kxai³ a²yãu³ka³txa² ta̱³nxa² oh³xan¹jah¹lai²la³ ta̱³nxa² ĩ³ye³kxi²hĩ̱³te²la¹ku² nxe³nũ¹hain¹ki̱³nhai¹. Nxe³ha²kxai³ hãi¹nxa¹jah¹lxi³sã²lxi¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

10Ain¹tah¹lxa¹ ha²ya̱³kxa² ĩ³kwa̱i²ta³lxi³ti³he¹xai¹nxa³ha²kxai³ so³ta²to² hxi²kan¹jah¹lo²nu¹tai²na² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:

— Pau²lah³lai²li² nũ³ki³la³kxi² sa²sin³so¹ain¹kxai²nãn²tu̱³ sa²ya²lu¹tain¹te³lin¹ji²? Nxe³jau³su² Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³ sa²so¹xi²si¹nyhain¹jau³su² so³ta²to² a²sa³wi³ha³lxi³nu¹tai²na² sa²si¹hã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxai¹nha²kxai³ tĩ̱¹kxi²thĩ³nai²li² sa²wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

11Nxe³ha²kxai³ ka³nxah³ton³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ã³tĩ̱³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Pau²lah³lãi³. Yu̱h³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ĩ³ya³lo³ti²khaix1nxe³sẽ¹li¹. Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãu³ai²na² txa²wãn³txa² wain³txi³ ĩ³hen³txai¹nĩn¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxẽ¹kaix3 jã¹nxe³sxã³ Ro²ma²thĩ³na² ĩ³hen³txain¹nũ³nĩn¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

Pau²lah³la² hãi³a² he³son³kxi²sxã³ su²lhã³te³lhxã³ nxain¹jau³su²

12Nxa²ha¹te¹ ka³nxa³ha²ta³a² Ju³te²a² in³txi³nãu³xa² ã³ki³nũ²kxain¹sxã³ hãi³a² ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:

— Pau²lah³lai²li² su²lhã³a³sah¹lxi³wxi¹. Yain³txa² ten³ni³lxa³ha²kxai³ ĩ³na²kxi³jau³xa² ten³ni³lxa³ha²kxai³ nxe³ki̱³nhai¹. Su²lhã³sãn²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ yain³ni² ĩ³na² nxe³ki̱³tu¹wi¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 13A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² in³txa² ka³lxa¹txi³ 40 ta̱³nxa² 50 ta̱³nxa² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 14Nxain¹nũ²la² hãi³a² ĩ³ye³li³ta² nũ̱³ka̱³txai³tã² a²wãn³txi³kxai³lu¹, Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² wã³nxĩn¹te² a²hxi²kan¹ti³nãu³xai²na² Ju³te²a² a²hxi²kan¹ti³nãu³xai²na² nxẽn³tain¹sxã³ nxe²ain³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³lxi³sãn²si¹lxi¹. Pau²lah³lai²na² su²lhã³nha¹ju³ta² so¹lxi³ ten³sa²sĩ¹nhai¹. Nxe³te³lhxã³ yain³txa² ã³na¹nha¹hẽ³li¹. Su²lhã³sã²nha¹ka³tu̱³ yai³nxi²sĩ¹na¹tu¹wi¹. 15Nxe³nha¹ha²kxai³ wxãi²nãu³ ĩ³nxai²na² Ju³te²a² hxi²kan¹ta³nãu³xai²na² nxe³yah³lxin¹sxã³ so³ta²to² a²hxi²kan¹ta² ĩ³hen³txi³tain¹yah³lxi³sĩ¹nhẽ¹li¹. Pau²lah³lai²li² tẽ³sxã³ wxã³ain¹si¹nha¹jau³su² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³sĩ¹nhẽ³li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ãh¹ĩ³wã̱³txi³sain³ki³lxo³xain¹nha¹tu¹wi¹. Nxe³nha¹ka³tu̱³ a²ha²tĩh³na¹ su²lhã³te³lhxã³ ã³wah³nxe³nha¹tu¹wi¹. Hãi³a² ĩ³ye³li³ta³nũ̱³ka̱³txa² nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

16Nxe³nxa²ha¹te¹ Pau²lah³la² a²ha³lĩn³ta³ka³lxa² a²ki³lha³lxa² nxe³jah¹la² sa²kxai³lu² jau³jau¹xai²na² ain³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Pau²lah³lai²li² su²lhã³te³lhxã³ nxain¹jau³su² ain³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ ũ³tĩ̱¹kxa² ã³wxe³ain¹thĩ³na² ã³wih¹nũ²la² Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³ ĩ³hen³txi³ta¹hxai²hẽ¹la². 17Ĩ³hen³txi³nxa²ha¹te¹ Pau²lah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² so³ta²to² hxi²kan¹jah¹lo²nu¹ta² ĩ³kaix1so¹sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Wẽ³sai²li² tẽ³in¹ka³tu̱³ wxa²hxi²kan¹jah¹la² hxi²ka² ũh³wxe³sẽ¹li¹. Wãn³txi³khai¹su² yũ²ain¹nha²wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

18Nxai¹nha²kxai³ ũh³wxe³nũ²la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Pau²lah³la² ũ³tĩ̱¹kin¹jah¹lai²li² ĩ³kaix1sain¹sxã³ wẽ³sai²li² wxa²hxi²ka² ũh³wxe³kxi¹nxa²si¹sain¹jau³su² kwa³na³sain¹na²li¹. Wãn³txi³khai¹xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³ten³na³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

19Nxe³ha²kxai³ wẽ³sa² hxi²ki³sxã³ tẽ³nũ²la² nũh¹ ĩ³wã̱³txi³te³nah¹lxi¹:

— Ĩh¹nxe³jau³ta̱³ ĩ³ye³kxi²sa²ti³ten³nxa²ji¹wi¹? A²hxi²kan¹jah¹lo²nu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

20Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:

— Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² e³kxi²nyhain¹na²hẽ³li¹. E³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹: “Ka³nxa³ha²tai²na² Pau²lah³lai²li² ãh¹ ĩ³wã̱³txi³te³lhxã³ tẽ³sxã³ wxã³si¹hain¹jau³su² sa²si¹hã³ki̱³tu¹wi¹. Wxã³kxai²nãn²tu̱³ wain³txi³ ã³ne³wxe³ki³lxo³te³lhxã³ ĩ³wã̱³txi³sĩ¹na¹tu¹wi¹.” Nxe³jau³xai²na² e³kxi²nyhain¹sxã³ ĩ³wã̱³txi³nx2tain¹tu¹wi¹. 21Nxain¹ta¹ we¹txain¹txa³hẽ¹li¹. Nxe³sxã³ in³txi³nãu³xa² ka³lxa¹txi³ 40 ta̱³nxa² 50 ta̱³nxa² hãi³a² wah³nxe³kxain¹tu¹wi¹. Nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² yain³txa² ã³i² ĩ³na²kxi²jau³xa² ã³i² nxain¹na²hẽ³li¹. Nxai¹nha²kxai³ Pau²lah³lai²li² su²lhã³ain¹sãn²ka³tu̱³ ĩ³yai³nxain¹tu¹wi¹. Nxe³ain¹jut3su² wxa²wãn³txa² we¹tai¹nĩn¹jau³nũ³a² wah³nxe³kxi¹nxain¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

22Nxa²ha¹te¹ so³ta²to² hxi²kan¹jah¹lo²nu¹tai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Jau³jau¹xai²na² ĩ³ye³kxi²san¹jau³xa² a²nũ²a² ĩ³hen³txain¹txa³hẽ¹li¹. Nxe³nũ²la² wẽ³sai²li² a²ha³lo²nãu³a² ĩ³si¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³xi²ta¹hxai²hẽ¹la².

Fe²lis³jah³la² hxi²ka² ã³yã³yũ¹nyhain¹jau³su²

23Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxai²na² in³txa² ha¹li¹ ĩ³kaix1sxã³ ĩ³sa²si¹hã³te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³wxi¹. So³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹txi³ 200 nxe² wxa²hau³ko³ti² ka²va¹la² ya̱u³kxi²tũ̱³ka̱³txai²li² ka³lxa¹txi³ 70 nxe² wxa²hau³ko³ti² a²nũ²a² ã̱³xa² nũ̱³ka̱³txa² hi³ki²a³la² nũ̱³khe¹txi³ o²la³kxain¹tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹txi³ 200 nxe² wxa²hau³ko³ti² nxe³jah³hẽ¹li¹. Nxe³ya³hin¹kxai²nãn²tu̱³ ka³nxah³ta² sa²ka²nĩ¹nĩ¹tãu³a² Se²sa³re²a²thĩ³na² ã³nxai³jah³lxi³hẽ¹li¹. 24Pau²lah³lai²li² ka²va¹lai²na² sa²ka³ti³wxe̱³kxi²so¹sxã³ ã³nxai³jah³lxi³hẽ¹li¹. Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Fe²lis³jah³la² Ju³te²a²ko³xa² a²wa³kxẽn³yah³la² win¹ta² ũ³hũ¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

25Nxe³nũ²la² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹lhũ³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

26Ain¹te³nah¹lxi¹:

— Ko³ver³na³to² Fe²lis³jah³lãi³. Ju³te²a²ko³xa² wa³kxẽn³yah³lo²si¹lxi¹. Txai²li² Klau²ti³o³ Li²si³ah³lo²sa̱¹wi¹. Wa²su¹wa²su¹nĩn¹ta¹ji¹wi¹? Txai²li² wa²su¹wa²su¹na¹wi¹.

27Hĩ¹na² a²nũ²a² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nxa²ha¹wi¹. Nxa¹ha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txai²na² hxi²ka² sa²so¹na¹hẽ³li¹. Su²lhã³te³lhxã³ nxe³te²nũ³su² nũ³kxũn³sxã³ ã³nũ²kxain¹nũ²hẽ³li¹. Nxai¹nha²kxai³ jah¹lai²li² Ro³ma²no² jah¹lo²su² ha²kxai³ txa²sa³wi³ha³lxa² sa²si¹hã³a¹ha²kxai³ ã³non²ta³kxai¹na¹hẽ³li¹. 28Ko̱³nxe³ti³hin¹ye¹nx2ti³ta²nũ²nhai¹. Na¹jau³su² na¹ka³tu̱³ ĩ³yau¹ũ³nhi²yain¹kxai²nãn²tu̱³ wain³txi³ ĩ³yĩ¹lain¹tai²lã¹na¹jau³su² Ju³te²a² hxi²kan¹txi³ nũ̱³ka̱³txa² hxi²ka² ĩ³sa²si¹hã³ai¹na¹hẽ³li¹. 29Nxe³nũ²la² ko̱³to²la³kxain¹ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ su²lhã³ain¹ta̱³nxa² ũ³tĩ̱¹kxain¹ta̱³nxa² ye²nxain¹nxa³lho³li¹. Nxe³yãn¹ta¹ Ju³te²a² wãn³txu¹tai²na² so¹lxi³ sa²yxo²ã³ye¹nx2tin²tai¹. 30Nxe³ha²kxai³ Ju³te²a² in³txi³nãu³xa² su²lhã³ti³te³nain¹jau³su² hãi³a² wah³nxain¹jau³su² ain³kxi²nha¹ka³tu̱³ ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nxa²ha¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ tũ̱¹ka̱³txai²li² ã³wxã³sxã³ ĩ³hen³txi³nxa²si¹hai¹na¹jau³su² kwa³na³ai¹na¹hẽ³li¹. Nxe³na¹jau³su² nxa¹wi¹. Ta³lun²na¹wi¹. Klau²ti³o³ Li²si³ah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

31Nxe³nũ²la² so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² whãi²na¹ sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ka³nxa³hi²tãu³a² Ãn³ti³pa²tri³te³thĩ³na² Pau²lah³lo²nu¹ta²kxai³ tẽ³sxã³ ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 32Ka³nxa³ha²ta³a² a²yu̱³kxa² ã³nxai³ain¹ta³ nũ̱³ka̱³txa² ã³wa̱³la² ĩ³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹ti̱³kxai³lu² ka²va¹la² ã³nxai³ain¹ta³ nũ̱³ka̱³txa² ã³nxai³li²sxã³ ãh¹ yan¹nãu³a² Se²sa³re²a²thĩ³na² ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 33Tẽ³sxã³ ã³wi¹hain¹nũ²la² ha³te̱h³nxã³nxa² Fe²lis³jah³lo²nu¹tai²na² hxi²ka² sa²nũ¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Te²yã¹nxũn³sxã³ Pau²lah³lai²li² Fe²lis³jah³la² hxi²ka² ũ³hũ¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 34Ain¹nxa²ha¹te¹ Fe²lis³jah³lai²li² ha³te̱h³nxã³nxa² ĩ²sãn²nũ²la² ĩ³wã̱³txi³te³nah¹lxi¹:

— Pau²lah³lãi³. Ĩh¹nxe³ta³ko³xa² yxau³te²sin¹ji¹wi¹? Nxe³nxa²ha¹te¹ Pau²lah³lo²nu¹tai²na² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:

— Se³li²si²a²ko³xa² yxau³te²sa¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 35Nxa²ha¹te¹ Fe²lis³jah³lo²nu¹ta²kxai³ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:

— Tũ̱¹ka̱³txai²li² ko̱³te³kxi²nxain¹tũ̱³ka̱³txai²li² ã³wxã³ai¹nhĩ¹na¹ wxa²wãn³txa² ain³kxi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Nxain¹ka³tu̱³ E³ro²jah³la² sxi²ha² kãin²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxi²si¹jau³su² kwa³na³ta¹hxai²hẽ¹la².

Txa²wã¹sũ̱³na² Wãn³txa²

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index