Search form

Atos 8

Sau²lah³la² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ye³khãuh³lxa³tain¹jau³su²

1-3Nxe³nxa²ha¹te¹ in³txa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²a² ka³na³ku² te²nãu³xa² wxã³ain¹nũ²la² Es³te³vãu²ah³lo²nu¹tai²na² wha³tin³kxi²ya²lu¹tain¹jah¹lo²nũ¹tã² sa²so¹sxã³ sa²nĩ̱³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹ka³tu̱³ ĩ³ãin²ta³kxi²sxã³ kãin²nã̱n³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹te³na¹ Sau²lah³lo²nu¹ta²kxai³lu² yxau³sxã³ ĩ²nũ²la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Es³te³vãu²ah³la² su²lhã³ain¹ju³ta² wi¹na³li¹. Te²yã¹nxa¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ai¹nhĩ¹na² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² khãuh³lxa³txi³khaix1nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Sau²lah³lo²nu¹ta² hi²sen³kxai³la¹ yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² su²lhã³hxat3si¹jau³su² o²la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ sxi²ha² yxo²ha³kxa¹ ã³ten³sa²the³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³ha¹txi²hĩ¹na¹ sa²so¹sxã³ ũ³tĩ̱¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². In³txi³su² ta̱³nxa² txu¹su² ta̱³nxa² yxo²ĩ²te³a² a³tain¹kxai²nãn²tu̱³ sa²so¹sxã³ ũ³tĩ̱¹kxain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nyhain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txai²na² a²yxo²ha³kxa¹ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³nũ²la² ha³ten¹jah³lxi³nũ²la² Ju³te²a² ko³nãu³u¹tai²na² ã³wi¹hi² Sa³ma²ri²a² ko³nãu³u¹tai²na² ã³wi¹hi² yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹nxa²ha¹te¹ a³pos²to³lo² nũ̱³ka̱³txu¹ta² so¹lxi³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² yxau³ye²yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

Sa³ma²ri²a²ko³xa² Sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxain¹jau³su²

4Ai¹nha²kxai³ a³li³sxã³ ha³te̱n¹txi³ tũ̱³ka̱³txi³nu¹ta² hi²sen³kxai³la¹ ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ ã³nxai³nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². 5-7Ai¹nha²kxai³ Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² a³li³nũ²la² Sa³ma²ri²a²ko³xan¹je³na² ã³wih¹ka³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹la² wxã³ju³tu¹tai²na² ĩ³yau¹ũ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxai¹nhĩ¹na¹ a²ta³a² ko̱³nxe³te²a² a²yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³te²a² ĩ³wxan¹sxã³ wxa²li³ye²ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³to³nain¹kxai²nãn²tu̱³ ka̱³lã̱un³ta³kxi²ta̱³nxa² ha³lu̱²ha² ai³ta̱³nxa² jah¹lo²su² ye²kxan²ti³nu¹ we²txi³ha²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Yain¹jut3su² yxau²xai³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxi²yain¹ju³ta² ĩ² wãn³txa² wi¹jau³xa² e³jau³xa² ain³kxi²yah³lxi³ka³tu̱³ ju¹tai²na² whãi²na¹ a̱in³so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 8Kãin² ka³li³yhah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la².

9-11Nxe³ha²kxai³ Si³mãu²ah³lo²nu¹tai²na² sxi²yhe³na²je³nu¹tain²txi³ yxau²xai³jah¹lo²nu²tain²txi³ kxã³nxa² wã³nxĩn¹ju³ta² o²la³kxi²ha²kxai³ kãin²ki³lxo³nha²te³nah¹lxi¹:

— Txai²li² a²hxi²kan¹jah¹lo²sa̱¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wã³nxĩn¹ju³ta² yũ³na¹wi¹. Nxe² ĩ³yau¹ũ³ha²kxai³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txu¹ta²kxai³lu² yxo²ha³kxa¹ kãi²nxa³kxan²ti³ ain³kxah¹lxi³nũ²la² ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:

— Txa²wã¹sũ̱³na² a²wã³nxĩn¹khai³ju³ta² hxi²kan¹ta²nut3tã³li¹. Yah³lxi³jau³su² nxe³to³ta¹hxai²hẽ¹la². 12Kwẽn¹tai²na¹ Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² wãn³txa² wi¹jau³xu¹ta² ain³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xai²na² ye³jen¹na² yũ³tu¹wi¹. Nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² tah²su² ha²kxai³ nxe³jah¹lai²li² wã³nxĩn¹khaix1jah¹lai²li² yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² yxo²ĩ²yah³lxi³nũ²la² in³txi³nãu³xa² ka³lxa¹ha²kxai³ tu¹txi³nãu³xa² ka³lxa¹ha²kxai³ ain¹sxã³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 13Yain¹nxa²ha¹te¹ Si³mãu²ah³lo²nu¹tain²txi³ yxo²ĩ²nũ³nha²kxai³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹sãn²nũ²la² Fi³li²pah³lu¹tai²na² ã³ne³hit1ta¹hxai²hẽ¹la². óne³hit1tãu³ãn²tã³ Fi³li²pah³lu¹tai²na² kãin² ĩ³wã³nxĩn¹ye²ju³ta² ĩ²ha²kxai³ o²lha²kxai¹xain¹sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Jah¹la² kãin²na³li¹, kãin² wã³nxĩ¹nha²kxai³lu¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

14Nxa²ha¹te¹ a³pos²to³lo² nũ̱³ka̱³txu¹ta²kxai³lu² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² yxau²xai³lain¹nũ̱³ka̱³txu¹ta²kxai³lu² wãn³txa² u²lxi³ ha³ta̱³nxe³jau³xu¹tain²txi³ ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

Sa³ma²ri²a² nũ̱³ka̱³txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹jau³su² nxe² ain³kxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Pe²jah³lo²nu¹tai²na² Jo³ãu²ah³lo²nu¹tai²na² nxe³sxã³ sa²si¹hã³ũ¹nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 15-17A²kxã³nxu¹tai²na² Fi³li²pah³lai²na² hxi²ka² a²nũ²a² ĩ²li³te²a² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²kxai²nãn²tu̱³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la²:

— Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹wi¹. Nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³ e³kxi²sãn²nũ²la² Fi³li²pah³lo²nu¹ta² hxi²ki³kxai³lu² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ã³nxũ²kwa̱i³wih¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Jã¹nxe³ha²kxai³ Pe²jah³la² Jo³ãu²ah³la² nxe³ya³jah¹lo²nu¹ta²kxai³lu¹ ã³wxã³ya³tãu³a² a²nũ²a² yxo²ĩ²te²nãu³xu¹ta²kxai³ tẽ³lxi²ya³sxã³ a²hxi²ka² wxa²ne³hẽ²ta³lxi³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Sũ̱³na² nxe³txi¹. Wxa²yãu³ka³txa² ã³nxũ²kwa̱i³wi¹hai¹nĩn¹ju³ta² ten³sa²sĩn¹nhai¹. Nxe³ya³jau³xan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³wih¹yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la².

18-19Nxa²ha¹te¹ Si³mãu²ah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² jut3sĩ²nũ²la² Pe²jah³lo²nu¹tai²na² Jo³ãu²ah³lo²nu¹tai²na² nxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³wxi¹. Wã³nxĩn¹khaix1yah³hi¹lxi¹. A²nũ²a² wxa²hxi²ka² wxa²ne³hẽ²ta³lxi³ya³hin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³wih¹ye¹nx2ti³hĩ̱³nx2na³li¹. Ya³hin¹kxa² yã¹nxa¹ju³ta² ten³sa³nhai¹. Sa¹hin¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³yho³hi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

20-23Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³lo²nu¹ta²kxai³lu² wxi²kan¹txi³ ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:

— Nxex3sa²lxi¹. Wxãi²na² ko̱³nxe³thi¹ni¹lxi¹. Ko̱³nxe³thin¹sxã³ o²la³kxi¹lxi¹. Wxãi²na² yãx1te²a² ha³lo²a² ko̱³nxe³khaix1ju³ta² sa³tã³kxi²te²ju²hẽ³li¹. Jã¹nxe³nxa²ha³ta²wi¹. Ha²ya̱³kxa² yxo²kwa̱in³txa²hẽ³li¹. Ũ3yho³hi²san¹ju³ta² ten³sa²nxa³nhai¹. Ko̱³nxe³thi¹nĩn¹ju³ta² ã³na¹la³kxi²nha²nxã³nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹ki³lxo³ni¹lxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² ũ³yho³hi²sxã³ so¹kxi²ki̱³ju³ta² yũ²nxa³wi¹. Nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³thi¹nĩn¹ju³ta² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ ã³na¹la³kxi²nha¹sẽ¹li¹. Nxẽn¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³in¹ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³wã²na³nxa²jau³nũ³su² win¹ta²jau³lxi³ ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³li¹. Nxe³ya³nxa²ha¹wi¹. Pe²jah³lo²nu¹ta²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

24Nxa²ha¹te¹ Si³mãu²ah³lo²nu¹ta²kxai³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Wxãi²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²txai¹ya³hẽ¹li¹. Ju³ta² ko̱³nxe³ju³ta³la² khãuh³lxa³txi³nha¹kxa²ya̱n³txi³su² nxa¹nhai¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

25Nxa²ha¹te¹ a³la²ni²nũ²la² Je³su²jah³lai¹tã² o²la³kxi²ju³ta² ĩ²ya³kxe³su² ĩ³hen³txi² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hi² nxe³ta³lun²ya³sãn²ka³tu̱³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ĩ³xi²te³lhxã³ ai³lha²thet3ja³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ya³ka³tu̱³ Sa³ma²ri²a² ko³xan¹thĩn³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³sa²the³tain¹ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³lu¹tai²na² hi²sen³su² a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² sa²wa²su¹ju³ta³ yũ³jau³nũ³su² ĩ³yau¹ũ³sa²the³tain¹ya³ta¹hxai²hẽ¹la².

Fi³li²pah³la² E³ti³o³pi²ah³la² e³kxi²nyhu¹kxi³jau³su²

26Nxe³ain¹nxa²ha¹te¹ oh³xan¹jah¹lo²nu¹ta² hi²sen³su² Fi³li²pah³lo²nu¹ta²kxai³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Fi³li²pah³lãi³. Ĩ³sa²yxau³sxã³ a³li³txu¹li¹. Tĩh³nai²na² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² Ka²sa³thĩ³na² nxe² ne³ki³son³ta³kxi²tĩh³na² nxe³tĩh³nãn²tu̱³ u³je³na² ta³nãn³nãu³a² ain¹tãu³a² tĩh³na² ã³nhe¹tin¹tu¹wi¹. Nxe³tĩh³na² sxi²ha² yũ²nxa³tĩh³na² a̱i³sẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².

27-28Nxa²ha¹te¹ ã³nxai³nũ²la² tĩh³na² ai³sxã³ ã³nhẽx1tãu³a² a²nũ²a² E³ti³o³pi²ah³lai²na² ne³khauh²ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² a²ĩ¹na² ĩ³lxa² Kãn³ta²sa¹ka³lxi³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lo²nu¹tai²na² hi²sen³kxai³lu² ta¹ka³lxa² a²sa³wit3su² ha²kxai³ ũ³yho³hi²txã³nxa² hau³ko³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²te³lhxã³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ta³lun²nũ²la² kwẽn¹ta²kxai³ a³li³sxã³ tĩh³na² ai³lhi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ka²va¹la² ũ³si³kũh¹nha²ka³lo³a² ã³wxe³ha²kxai³ I³sa³i²ah³lo²nu¹tai²na² ha³te̱h³nxã³nxu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹la² ha³te̱h³nxã³nxu¹tai²na² ĩ²ti̱³kxai³lu² Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² ne³khauh²ta¹hxai²hẽ¹la². 29Nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Fi³li²pah³lãi³. Hi³ye³ka³lo³a² ka²va¹la² ũ³si³kũh¹nha²ka³lo³a² ã³tĩ̱³txa²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

30-33Nxe³nũ²la² Fi³li²pah³lo²nu¹ta²kxai³ ã³nih³sxã³ ã³tĩ̱³nũ²la² I³sa³i²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ain³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ I³sa³i²ah³lo²nu¹tai²na² wãn³txai²na²sa¹:

— O³ve²a² su²ju³ta² yũ³kxai²nãn²tu̱³ ã³nhẽ¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. Jã¹nxe³sxã³ a²wxe³txa² ũ³yho³kxi²son¹kxan²ti³ hai³txi³ ĩ³wai¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³jut3su² a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹sxã³ o²la³kxain¹na²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ wi¹lhin¹jah¹lo²su² ha²kxai³ ka³nahx2sxã³ yxau³na²hẽ³li¹. Wain³txi³ o²la³kxi²nyhai¹nxa³hẽ³li¹. Nxe³ain¹kxa²yu³su² su²lhã³ai¹nha²kxai³ a²sa³wi³ha³lxa² yũ²nxa³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ĩ³yau¹ũ³nyhain¹nx3tho³li¹.

Nxe³jau³xai²li² I³sa³i²ah³lu¹ta²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Fi³li²pah³lo²nu¹ta²kxai³la¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— E³ti³o³pi²ah¹lãi³. Wãn³txa² ĩ³yĩ¹lin¹jau³xai²li² ã³ne³wxe³nxa²ji¹wi¹? Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:

— Fi³li²pah³lãi³. A²nũ²a² ĩ²li³te²a² ĩ³yau¹ũ³sai¹nxa³ha²kxai³ ã³ne³wxe³sa²nxa³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² Fi³li²pah³lo²nu¹ta²kxai³ ka³la³sxã³ ã³wxe³si¹jau³su² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².

34Jã¹nxe³jau³kxai³la¹:

— I³sa³i²ah³lo²nu¹tai²na² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jah¹lo²su² ta̱³nxa² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³su² ta̱³nxa² nxe³te²sin²ta²ku² nxa¹nhai¹. Nxe³jau³xai²li² ĩ³yau¹ũ³sẽ¹li¹. E³ti³o³pi²ah³lu¹ta²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

35Nxa²ha¹te¹ Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² wha²li¹txã³nxu¹tai²na² tẽ³nũ²la² nxe³jau³xu¹tain²txi³ ã³si³wxe³ya³ka³tu̱³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² yxo²ĩ²ta¹hxai²hẽ¹la².

36Nxa²ha¹te¹ ã³nxai³ya³ti̱³kxai³lu² ka³wã³lxa² ã³nhe²kxi²ya³ka³tu̱³ E³ti³o³pi²ah³lu¹jah¹la² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Ĩ²sa³wi¹. Ju¹xa² ĩ̱³yau³sin²na²wi¹. Ũ3hũ¹kxi²sa²sai¹san¹ju³ta² wi¹ji¹wi¹? Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

37Nxa²ha¹te¹ Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:

— Je³su²jah³la² wãn³txa² yxo²ĩ²in¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhĩ̱³nx2na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹:

— Yxo²ĩ²a¹wi¹. Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²su² na³li¹. E³ti³o³pi²ah³lu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

38Nxe³ha²kxai³ ka²va¹la² ã³yix1si¹jau³su² ĩ³ye³kxi²nũ²la² Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² hi²sen³kxai³lu² E³ti³o³pi²ah³lo²nu¹tai²na² nxe³sxã³ wxa²ka³nxi²yah³nũ²la² ĩ̱³yau³xa² ã³nũ¹ya³ka³tu̱³ Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² hi²sen³kxai³lu² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹nyha¹ta¹hxai²hẽ¹la².

39Nxe³nũ²la² ĩ̱³yau³xa² a³li³xi²yah³nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³kxai³lu² Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² ã³sa²so¹sxã³ nũ¹ka³na¹ A³so²to²thĩ³na² ã³wih¹si¹jau³kxai³lu² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ E³ti³o³pi²ah³lo²nu¹ta²kxai³ a²wẽ̱³ta³te²la³ ĩ²xi²ti³he¹xain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Hãi¹sxã³ ka³lih³kxi²la²nha² ĩ³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². 40Nxa²ha¹te¹ Fi³li²pah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² Se²sa³re²a²thĩ³nu¹tai²na² ã³nxai³tãu³a² sxi²je³na² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi³lha²the³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ Se²sa³re²a²thĩ³nu¹tai²na² a³li³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

Txa²wã¹sũ̱³na² Wãn³txa²

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index