Search form

Mateus 18

A²nũ²a² hxi²kan¹te²a² ĩ³yau¹ũ³jau³su²

1Hã²wxãn³txa³nũ² a²sa³wi³ha³lxa² ã³tĩ̱³ain¹te³nah¹lxi¹:

— Je³su²jah³lãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² Hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²hĩ¹na² ĩh¹jah¹lo²ta̱³ hxi²kan¹txi³yxau³jah¹lo²su² hĩ̱³te²la¹xã³? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

2Nxa²ha¹te¹ wẽn³su² sa²so¹sxã³ nxũ²kwa̱i³ye³ye³lot3sxã³ ũh³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 3Ũh³wxe³ka³tu̱³ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Wãn³txi³su² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wi¹. Wẽ³ha³lxa² yã¹nxe² ã³yxo²o³tũ¹sxã³ yxo²ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²ju³ta³nũ³su² tãu³su² tãu³a² txa²sa³wi³ha³lxi³syah¹lxin¹tu¹wi¹. 4Wxa²ẽ¹nãu³ai²nãn²tu̱³ wẽ³sai²na² yã¹nxe² ĩ³kãi²not3txa³kxe³su² yũ³nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²ju³ta³nũ³su² tãu³su² tãu³a² ĩ³kãi²not3ti³hit1txa²ti³tu¹wi¹. 5Te²yã¹nxũn³sxã³ a²nũ²a² ĩ²li³te²na² a³lxi²sa³ha²kxai³ wẽ³sai²na² te²yã¹nxe³ te²he³la³ku³la³ sa²hau³kot3txi³nyhain¹kxai²nãn²tu̱³ txai²na² hxi²nũ¹sain¹kxa² yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³li¹.

Ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹nyhain¹jau³su²

6A²nũ²ai²na² yxo²ĩ² ã³si³wxe³te²na² sa²kxai³lu² Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³si¹jau³su² ĩ³tih³nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe² ĩ³tih³nxain¹kxa²yo³ha² kãin² khãuh³lxa³thin¹tu¹wi¹. A²nũ²a² tah³lxa³kxa² sa³txe̱²khai¹nxe³ka³txa² tẽ³sxã³ ĩ³yxe²ta³kũ¹nha²te²su² jah¹lan²tu̱³ ĩ̱³yau³xa² u¹jau³xa² so¹sxã³ ãn³sa³nũ̱¹ke³la³te²kxai³ nxe³jah¹la² khãuh³lxa³ti³nha²ju³ta² kãi²nhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³kxa²ha³tih³xan²tu̱³ a²nũ²ai²na² kwẽn¹ta² yxo²ĩ² ã³si³wxe³te²na² sa²kxai³lu² Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sa²si¹hain¹jau³su² ĩ³tih³nxe³te²su² jah¹lan²tu̱³ ko̱³nxe³thin¹khaix1jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. A²nxe³jah¹la²kxai³la¹ khãuh³lxa³thi¹ wa³to²hi²hai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 7Txa²wã¹yuh³xan¹ko³nãu³ai²na² hin¹ki̱³tãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹nhẽ³ju³ta² yũ³hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ha²kxai³ ko̱n³ton³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ti³kãi³sih¹nx2ti³jah¹la² ko̱³ton³khai¹nxe³tu¹wi¹.

8Jã¹nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxa²ya̱n³ti³su² wi¹lĩ²nha¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yãn¹ta¹ wxa²hxi²ka² ta̱³nxa² wxa²yu̱³kxa² ta̱³nxa² ko̱³nxe³ti³ kãi³sih¹nx2ti³jau³su² kxai²nãn²tu̱³ ĩ³hxi²yo³la³kã¹nha² ta̱³nxa² ĩ³yu̱³yo³la³kã¹nha² ta̱³nxa² nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³ hxi²ka³na³ka³nat3sxã³ o̱³nha²ta̱³nxa² yu̱³ka³na³ka³nat3sxã³ o̱³nha²ta̱³nxa² nyha¹lxin¹kxan²ti³ yan¹nãu³a¹ ka³te̱³na² ne³ki³so³nxa³ju³ta² ã³wi¹yhah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Nxe³yãn¹ta¹ hxi²kha¹li¹ o̱³nha²ta̱³nxa² yu̱³kha¹li¹ o̱³nha²ta̱³nxa² nha¹jah³lxi³sxã³ ha³nxe²a² a²lan²ju³ta² ĩ³yũ¹li²nxa³ju³ta² ã³wih¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ye³khãuh³lxa³ti³nha²khai¹yxah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. 9Te²yã¹nxe³sxã³ wxa²ye³nai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³sih¹nx2ti³jau³su² kxai²nãn²tu̱³ ũ³yhe³ki³sa²tã³nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³sxã³ ye³ki³ka³na³ka³nat3sxã³ ye³o³nyhah¹lxin¹kxan²ti³ yan¹nãu³a¹ ka³te̱³na² ne³ki³so³nxa³ju³ta² ã³wih¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ ye³ki³ha¹li¹ ye³o³nyhah¹lxin¹sxã³ ha³nxe²a² i̱³sa²tẽ³ju³ta² ĩ³yũ¹li²nxa³ju³ta² ã³wih¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ye³khãuh³lxa³ti³nha²khai¹yxah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹.

O³ve²a² wẽ³sa² ih³sxã³ tĩ¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²

10Jã¹nxa¹jau³su² wãn³txi³su² e³kxi¹nx2ta¹wi¹. A²nũ²a² yxo²ĩ² ã³si³wxe³te²na² ne³wã²na³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² a²oh³xan¹jah¹lo²khai³xai²na² a²nũ²a² yxo²ĩ² ã³si³wxe³te²na² ĩ³hau³ko³tũ̱³ka̱³txai²li² he¹ho³si¹hxai¹na¹hẽ³li¹.

11Jã¹nxa¹jau³su² a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹sxã³ kãi³te²na² a²ẽ¹na² sa²hau³ko³te³lhxã³ wxã³na¹wi¹.

12Nxex3jah³lxi³sa²lxi¹. A²nũ²ai²na² o³ve²a² ka³lxa¹txi³ 100 nxe³ tũ̱³ka̱³txa² a²wa³kxẽn³yah³lo²sa²nũ²nhai¹. A²nxe³jah¹la² wi¹lhau³ko³tain¹tãu³a² o³ve²a² ka³na³ka³nat3sxã³ wã³la³ka³txa²nãu³a² ã³nxai³sa³tĩ¹kxi²nũ²nhai¹. Nxe³ai¹nha²kxai³ a²wa³kxẽn³yah³lo²su² te²hi²sen³kxai³lu² o³ve²a² a²ka³lxa¹tãu³xa² ã³nũ²la² ã³nxai³sa³tĩ¹te²li² ã³ten³te³lhxã³ ai³lha²thet3tũ²nhai¹. 13Hã²wxãn³txa³ o³ve²a² ã³nxai³sa³tĩ¹te²nãn²tu̱³ ĩ³ha¹txi²kxai²nãn²tu̱³ kãin² ka³lxi³lhain¹nũ²nhai¹. A²ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ka³li³lhai¹nha²kxai³ ã³nxai³sa³tĩ¹te²li² kãin² ka³li³lha²kxai³ nxain¹nũ²nhai¹. 14Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² Oh³xan¹jah¹lo²kxai³lu² a²nũ²a² yxo²ĩ² ã³si³wxe³te²na² ka³na³ka³na³kxan²ti³ ya³lu²ha²kxai³ Sũ̱³na² yen³nãu³a² ã³tĩ¹kxi²ju³ta³nũ³su² te³nxa³wi¹.

Ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹nhẽ³te²a² ĩ³tih³nxe³jau³su²

15Jã¹nxe³jut3su² wxa²wã³tã̱³xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³sã²nhẽ³li¹. Nxe³yah³lxi³sã²nĩn¹ka³tu̱³ wi¹lain³kxi¹nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ ã³nhãu²no³jah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. 16Yxãn¹ta¹ ain³kxi¹nx2ti³xa³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ha¹li¹ ta̱³nxa² ha¹li¹ ka³na³ki¹ ta̱³nxa² ã³sa²so¹sxã³ ĩ³ye³kxi¹xi¹txai¹nhẽ³li¹. Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ã³ye³yxo²nũ¹nxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹, wxa²yxo²wãn³txa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2ti³ju³tai³tã² ĩ³ye³kxai¹nĩn¹jau³xa²su¹. 17Jã¹nxe³sxã³ ain³kxi¹nx2ti³xa³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³sxã³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ain³kxai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ Ju²te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²su² ĩ³yĩ¹li²ha²kxai³ a²nũ²a² ũ³yho²hi²ki³a² so¹kxi²nẽ³jah¹la² yã¹nxe² he³la³kxah³la² ĩ³yĩ¹li²ha²kxai³ a²nũ²a² ĩ³lxa³thi¹nxa³te²a² ĩ³yĩ¹li²ha²kxai³ nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹.

Yu³ka³na³ka³na³ju³ta² ten³kxi²nẽ³jau³su²

18Wãn³txi³su² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wi¹. Ha³lo²ai²na² ĩ²li³ju³ta² wxi²kan¹sxã³ ĩ³hau³kot3jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ oh³nãu³nũ¹ka³na¹ jau¹xain²txi³ a²kxã³nxa² ã²la² ĩ³hau³ko³tain¹te²sin²ta²wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ ha³lo²ai²na² ĩ²li³ju³ta² wxi²kan¹sxã³ ã³wa²su¹jah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ oh³nãu³nũ¹ka³na¹ ju¹tain²txi³ a²kxã³nxa² ã²la² ã³wa²su¹tain¹te²sin²ta²wi¹.

19Jã¹nxe³jut3su² txa²wã¹ha³lo²a² yu̱h³xan¹ko³nãu³xai²na² a²nũ²a² ha¹lin¹te² ĩ³nxai²na² ha³lo²a² ka³na³ka³na³ju³ta² ten³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² oh³xa²yxau³jah¹la² nxe²ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ya²la³tu̱³ ĩ³we¹txa²ti³tu¹wi¹. 20Jã¹nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ha¹li¹ ta̱³nxa² ha¹li¹ ka³na³ki¹ ta̱³nxa² nxe³te² ĩ³nxai²na² yxo²ĩ²syah¹lxin¹te² ĩ³nxãn²tu̱³ ã³nũ²kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²nũ²ki³ye³lot3sxã³ yxau²xai³la¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².

A²nũ²a²nãu³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³nẽ³lain¹ju³ta² ĩ³tih³nxe³jau³su²

21Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³la² ã³tĩ̱³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Txa²wã³tã̱³xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹hain¹to³kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹nxe² ã³nhxai²na¹te²ta²hẽ³li¹? Ye³ka³lxa¹txi³txa³ ne³wã²na³hain¹to³ha¹ju³ta² ne³ki³son³sxã³ ã³na¹a¹hĩ̱³ji¹wi¹? Ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ ã³nhĩ̱³na¹te²lã¹xã³? Pe²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².

22Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:

— Kwa²nxi¹lxi¹. Ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ ã³ũ¹hai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ a²ne³kit3sxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ se²te³ ve²ses³ se³tẽn²ta³ nxe² ye³ka³lxa¹khai¹nxe³to³hain¹sã²nĩn¹ka³tu̱³ a²ne³kit3su² tu¹wi¹. 23Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ãin²ta³kxi²nẽ³lhxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ne³wã²na³jau³su² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wi¹. Ha³lo²a² a²wa³kxẽn³yah³la² yã¹nx2na³li¹. A²nxe³jah¹lo²kxai³lu² yen³kxih³khaix1nũ²nhai¹. In³txa² ũ³yho³hi²txã³nxa² kwa²sa²so¹xi²te²nãu³xa² a²nũ²a² ka³lxa¹ain¹nũ²nhai¹. Nxe³te²nãu³xa² ũ³yho³hi¹xi²si¹jau³su² ã³yã³nũ²kain¹nũ²nhai¹. 24Nxe³tãu³ãn²tu̱³ a²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² ũ³yho³hi²txã³nxa² 10.000 nxe³txã³nxa² nxã³ka³lxa¹txi³ kxã³nxai³tã² kwa²sa²so¹xi²ha²kxai³ nxe³txã³nxai²na² ũ³yho³hi¹xi²si¹jau³su² kwa³na³kxi²nũ²nhai¹. 25Nxe³yãn¹ta¹ ũ³yho³hi²txã³nxa² yũ²nxa³ha²kxai³ a²yen³kxi³khai³xa² a²nũ²xã̱³xai²na² so¹kxi²si¹jau³nũ³su² te³nha²kxai³ a²nũ²khai³xa² yo³ha² te³nha²kxai³ a²sxe³xa² a²yo³ha² te³nha²kxai³ a²wẽ³ha³lxa² yo³ha² te³nha²kxai³ a²wa³kxẽn³yah³lo²su² nũ²nhai¹. Nxe³sxã³ ũ³yho³hi²hain¹kxai²nãn²tu̱³ kwa² wa³ka³li³lo³tain¹nũ²nhai¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ ũ³yho³hi²txã³nxai³tã² a²kxã³nxa² kwa² sa²so¹kxi²kxa² yo³ha² ũ³yho³hi¹xi²hĩ̱³nũ²nhai¹. 26Nxa²ha¹te¹ in³jah³lai²na² sa²kxai³lu² ã³ka³ti³wxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ha³lo³kxi² yxaut3sã²nhẽ³li¹. Ye³jen¹tãu³su² ũ³yho³hi²txã³nxai³tã² whãi²na¹ ũ³yho³hi¹hxa³txa²ha¹tu¹wi¹.” Nxe³nũ²nhai¹.

27Nxe³te²kxa³ya̱n³tu̱³ a²wa³kxẽn³yah³lai²na² sa²kxai³lu² ĩ³yan³ta³kxi²nha²sxã³ ũ³yho³hi²txã³nxai³tã² a²yxo²ha³kxa¹ ne³wã²na³nũ²nhai¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² in³txai²na² ã³wa²sut1sxã³ ĩ³xi²nũ²nhai¹. 28Nxa²ha¹te¹ in³jah³lai²li² ã³wa²sut1sxã³ ĩ³xi²tãu³a² in³txa² ã̱³xai²na² ĩ³ne³khau²hain¹nũ²nhai¹. A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² in³txa² ã̱³xai²na² sa²kxai³lu² nxe³te²hxi²ka² ũ³yho³hi²txã³nxa² jũ¹txã³nxa² so¹lxi³ txã³nxãi²na² a²kxã³nxa² kwa²sa²so¹kxi²nũ²nhai¹. Jã¹nxe³tãu³a² in³txa² a²wi¹lhĩ¹nãn¹jah¹lai²na² ĩ³xa̱n³txi³sxã³ in³txa² ã̱³xai²na² wxa²yxe²ta³ta³ki³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Ũ³yho³hi²txã³nxa² kwa²sa²so¹kxi²san¹txã³nxai³tã² hĩ¹na² ũ³hũ¹sẽ¹li¹.” Nxe³nyha¹nũ²nhai¹.

29Nxe³ha²kxai³lu¹ in³txa² ã̱³xai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ ã³ka³ti³wxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Ha³lo³kxit1sã²nhẽ³li¹. Ye³jen¹na² ũ³yho³hi²txã³nxa² a²yxo²ha³kxa¹ ũ³yho³hi¹xi²nxa²ha¹tu¹wi¹.” Nxe³nũ²nhai¹.

30Nxe³yãn¹ta¹ in³txa² a²wi¹lhĩ¹nãn¹jah¹la² a²yen³kxi³khai³xa² ten³khaix1nxe³ha²kxai³ in³txa² ã̱³jah¹la² hxi²ki³nũ²la² sxi²ha² kan²thĩ³na² ã³na¹sã³wxe³si¹nũ²nhai¹, ũ³yho³hi²txã³nxa² ũ³hũ¹xi²si¹sãn²jau³su¹. 31Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ju¹tai²na² ĩ²kxain¹nũ²la² ĩ³yan³ta³kxai¹nha²kxai³ ha³lo²a² wa³kxẽn³yah³la² ĩ³hen³txain¹nũ²nhai¹. 32Nxa²ha¹te¹ a²wa̱³kxẽn³yah³lai²na² sa²kxai³lu² in³txa² a²wi¹lhĩ¹nãn¹jah¹la² ĩ³kaix1sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Wxãi²li² kwa²wa³ka³li³yut3ta³lot3san¹jah¹lo²si¹lxi¹. Nxe³yãn¹ta¹ ko̱³nxe³thin¹khai¹nxi¹lxi¹. Wi¹lhin¹sxã³ ĩ³ye³kxi²san¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³sa¹nha²kxai³ ĩ³ãin²ta³kxi²nha²khaix1nxe³nxa²ha¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³sxã³ yen³kxa² ũ³yho³hi¹xi²san¹ju³ta³nũ³a² ne³wã²na³ũ¹nxa²ha¹tai¹ti²tu³wi¹, wi¹lhin¹sxã³ ĩ³ye³kxi²sa¹nha²kxai³lu¹. 33Nxe³nxa²ha¹ha²kxai³ in³txa² ã̱³jah¹la²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tai¹nĩn¹ju³ta² wai³nhĩ̱³ta²lu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³txã²ha¹ha²kxai³ jã¹nxe² nxẽ²nxãn³tai¹.” Nxe³nũ²nhai¹.

34Nxe²e³ta³lun²ka³tu̱³ a²wa̱³kxẽn³yah³lai²na² sa²kxai³lu² ĩ³a̱n³ta³kxi²nha²sxã³ ũ³yho³hi²txã³nxai³ta³lxi³ kwa²sa²so¹kxi²txã³nxai³tã² ũ³yho³hi¹xi²si¹jau³su² kwa³na³kxi²nũ²nhai¹. Nxe³kxa²yo³su² nxe³ti̱³kxai³la² ye³khãuh³lxa³ti³si¹sa²jau³su² a²sa³wi³sa² kwa³na³nũ²nhai¹.

35Jã¹nxe³kxa²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² wxa²wã³tã̱³xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² a̱u³txẽ¹nãu³ai²na² ne³wã²na¹ain¹yah¹lxan³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wĩ³na² oh³na² yxau³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² nxe²kãi³ũh¹nx2ti³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ wxa²wã³tã̱³xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² a̱u³txẽ¹nãu³ai²na² ne³wã²na³ain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wĩ³na² oh³na² yxau³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² nxe²kãi³ũh¹nx2ti³tu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².

Txa²wã¹sũ̱³na² Wãn³txa²

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index