Search form

1 Korin 10:13

13Taritigi eme ge matagaga veia egiteu la tovolalaila ale eme gabua, egite kama isapolo. La valalua tomi rovi taia, egite tomi gabutia veia la tovolalailale, eia vagari. Eala moli La Tahalo Uru eia kama ge piligi etatou, eia kama ge sigolo tarome veia la tovolalaila ge vagari agi koramuli eme ge boru, ouka. Mai eme ge gabu la tovolalaila, eia ge vahilo leme la gauru ale eme ge bolehohoa e Satan ovola, eme ge magiri vagari.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index