Search form

1 Korin 10:28-29

28-29Eala moli, mai e tabaramu isa te Kraist ge oio, eia rovitia veia la ilali tamuluale egite rou seseletia soio te la puigolo me eia ge mera tarome ovola, tio eme umalati ge alia, la vuhula e tabaramu alele eia soukama ge gabutatala papai ovola veia amula ruruti te la ilalila, me la vulomu alele eia suliti e tabaramu ovola.

Eala moli mai isa soioge ge hiliti, veia ge koli la merera taku maie mago “Ale eia gabutatala papai mai ele, ilava eau ge gabu tikumua veia la vulovulola ge kisi toleau? 30Mai eau ge vaisale La Tahalo Uru te la ilali taku, ilava egite ge vileau mai eau ge alia?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index