Search form

1 Korin 12:24

24Eala moli la vovo gatou ale taritigi, mai la lagu gatou, etato kama vibaumuli vagari ovola. Eala eia matagaga mai ele veia La Tahalo Uru eia tabariti egiteu la baututu la vovo gatou veia egite ge vitoto sosolo tataho, me eia vahiliti tai la gabutatalala tegatou veia etato ge togo tataho la vovo gatou ale kama rava.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index