Search form

1 Korin 14:26

La vulovulo ale taritigi te la lotu

26Amuto tabarabaragu, amuto ge pou te la lotu, la pulolou tamutou eia ge taritigi mave? Mai amuto ge pou vikapopo, la lotu tamutou ge taritigi maie:

Isahari ge bau;

isahari ge vimari;

isahari ge veipala la merera te La Uru;

isahari ge kaka te la merera ale isapolo;

isahari ge lube la merera tegiteu ele.

La lotu tamutou eia ge hari mai ele, me la igogolu tomi ele eia ge te la vahiliti la valalua me hatavivile te la lotu te Kraist veia egite ge magiri vagari te la tautaulailo tegiteu soio tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index