Search form

1 Korin 15:24

24Eia ge vimahuli kaluvuti etatou mai ele, tio la tapasi la maututula ge sibitala, e Kraist ge sulu sasapa egiteu la gima tomi ale vagari, mai egiteu la valalua me egiteu la angelo tomi tai ale te Satan. Eia ge sugu taro rivuale Tamala la viputumulila tetala ale eia sau tola la maututula ovola, mai la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru omai te la magasa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index