Search form

1 Korin 15:30

30Tio, eau veia ge tahi amutou tai te la igogolu tamiteu la bilalaha. Mai eau ge valolo, eia kama vagari veia egiteu la valalua la gima ge bili taroau, eala moli eau kama taga. Eala moli mai la mahuli rivula ge ouka, tio eau ge taga pepeho egiteu la gima te Kraist ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index