Search form

1 Korin 4:5

5Taritigi pepeho veia amuto ge vibaumuli tigi, amuto umala ge tomu sasae la igogolu te la tahalo te Kraist. Amuto ge pou tali moli la haro ale La Uru ge gomai lou, la vuhula la matagaga tetala ge veipala la gabutatalala tegatou tomi ale etato tau kokovua, me la vulovulo gatou tomi tai. Te la haro moli alele, mai isa ge la bilalaha ale sesele, La Tahalo Uru ge vaisalea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index