Search form

1 Korin 5:7

7Taritigi amuto ge pigi la paga la visogo la palava ale malipiriti, eia kamati taritigi, mai la vulovulo mutou ale kama kokora. Amuto ge piligia, amuto ge sibitala halaba mai la ilali ale taritigi sesele, la vulovulo mutou ale kama kokora, egite igo gegeru amutou pala, ge oukati. Amuto ge sibitala maroka mai la irovilala te la mahulila ale halaba te La Tahalo Uru, amuto ge maroka mai la bret ale La Uru vibalavea, eia kama sogo, egiteu e Iuda alalia te La Ilali La Poloselela vikapopo e latu la sip ale egite kaoa. e Kraist, eia mai e latu la sip ale peho robo etatou, egite katu tolatia oata te la tauvalautu, eia rou rivuti etatou te la iruru tegatou. Eala igoie etato marokati.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index