Search form

1 Korin 7:14

14La vuhula e haruamu ale eme pulitiale, me e rutu la tahalo te Kraist tai ale eia soukama rovi la lotu, eia mai ale sibitala maroka oio te la tautaulailo taume soio te Kraist. Ale e Kraist toitime veia eme tetalati, tio ale amulua tomi me haruamu me rutumu tomi sibitala marokatio. Mai la viputumulila te la lotu kama ge mai ele, egiteu e latatu mulua ge pou te la maligoma, eala moli ouka, egite maroka te la tautaulailo te tama giteu me tila giteu sekela soio te Kraist.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index