Search form

1 Korin 7:9

9Eala moli mai la gabutatalala tamutou eia kama magiri vagari, me amuto gabu pepeho lou la vulole tau me rutu mai ele, ioge, eia koramuli taia veia amuto ge taulai. Amuto soukama hate saga tavu e hatavivile me la valalua veia ge puli egiteu, eala eia koramuli taia veia amuto ge taulai, amuto ge pou tigi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index