Search form

1 Korin 8:1

La vimari te la kalia ale egite vaabila te la lotu la visigologolola

1La tilahi isa lou amuto tahiau ovola veia eia koramulia veia etato ale te Kraist ge ali la kalia ale egite vaabila te la lotu la visigologolola, ka umala.

Eia sesele viruru ale amuto veia maie “Etato tomi la tahalo la mari”, eala moli la mari ale uru mai ele, eia vitilo etatou veia etato ge vareagi. Eala moli mai etato ge pou te la gilogo, la vulovulo alele eia sau tola vagari la valalua me hatavivile te Kraist.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index