Search form

1 Korin 9:5

5Hiloa, eau samura, eala moli mai eau ge taulai, mave, amuto soioge ge veia eau umala ge puli e rutugu tai soio te la maututula ale eau valolo ovola, ia? Egiteu la bilalaha isahari, egite igoa mai ele, egiteu e taitarile Iesus tai, me Pita, egiteu tomi, eala moli eau ge umala, ia?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index