Search form

1 Ioanes 1:2

2La tahalo alele eia sibitala palati, amiteu la valalua tetala hilo seselea, me amite veipalea mutou igoie veia amuto tai ge rovia. Eia te la silokola eia vipou tomi le Tamala. Eia goio hiliti taro lou e Tamala, eia gomai te la maututula, amite hilo seselea. La tahalo ale, eia mahuli mai la tori, eia kama rovi la pileho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index