Search form

1 Ioanes 1:3

3Eau e Ioanes, eau hilo seselea, eau lolo tai la merera tetala, me ale igoie eau ge veipalea mutou la papaga tomi ale eia vimari le amiteu ovola, veia etato tomi ge rovia. Eau pou otalo te la uluva La Tahalo Uru, eia e Tamagu, me Latula e Iesus Kraist, eia e tabaragu, eia vagoilo etatou te Tamala veia etato tomi ge vitau me tabara sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index