Search form

1 Ioanes 2:17

17Eala moli la masasagala tomi ale etato gabutatala tomia me etato vagari tatavua omai te la mahulila tegatou ale igoie, eia ge kaluvu, mai la golugolu tomi tai ale igoie etato rovia omai te la magasae, eia mulimuli ge kaluvu, eala moli la tahalo ale roromuli la merera te La Tahalo Uru, eia ge mahuli mai la tori, la kaluvula ge ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index