Search form

1 Ioanes 3:10

10Egiteu ale e latatu La Tahalo Uru, me egiteu ale latatule Satan, etato hilovi tigi egiteu maie: Mai egiteu kama ge pou tavu la vulovulo ale maroka, eia matagagati mai ele veia egiteu kama e latatu La Tahalo Uru, egiteu e latatule Satan moli. Mai tai la tahalo ale kama puhi tigi e tabarala, eia tai veipalea mai ele veia eia kama e latu La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index