Search form

1 Ioanes 3:8

8Mai eme ge lagu tavu moli la iruru, eia ge matagaga moli mai ele veia eme te Satan, la vuhula sokoa la silokola, kara igoie, e Satan eia pou tavu moli la iruru. Me la vuhu la guluvi te Latu La Tahalo Uru eia maie, veia eia ge vikaluvu sesele la vulovulole Satan omai te la maututula.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index