Search form

1 Ioanes 4

Etato ge hilovi tigi la valolo tomi veia eia loio seseleti te La Tahalo Uru ka ouka

1Amuto tabarabaragu, amuto umala ge gabu tikumu egiteu tomi ale veia La Kalulu La Marokala eia oio tegiteu. Egite ge valolo mai ele, eala moli amuto ge hilovi tigi la merera tegiteu veia eia loio te La Tahalo Uru ka ouka. La vuhula te la imamala ale igoie, la valalua la visigologolola, egite oioti te la maututula tomi. 2La merera tegiteu, amuto ge hilovia maie: Mai isa ge veia e Iesus Kraist eia sibitala mai la tahalo la vovo, ale amuto ge matagaga mai ele veia la tahalo ale eia rovi La Kalulu La Tahalo Uru. 3Eala moli mai isa ge tahi taro veia e Iesus Kraist, eia kama loio te La Tahalo Uru, la tahalo ale valolo mai ele, eia kama rovi La Kalulu La Tahalo Uru. Ale la kalulule Satan moli eiala vikarakarale, eia gima e Kraist. Amuto lolotia pala veia la gabutatalala la gima te Kraist ale uru sesele ge sibitala, me hiloa eia sibitalati.

4Amuto taitarigu te la lotu te Kraist, amuto matagagati, amuto bolehohoti egiteu la gima te Kraist ele. Amuto roviti La Tahalo Uru, eia pouti tamutou, me La Kalulula eia vagari, egiteu la tahalo la visigologolola, egite kama koramulia. 5La vikarakarala tegiteu, eia la mari papaila moli mai la mari te la magasa, me la valalua egite gabu tikumu la merera tegiteu, la vuhula la valalua tai, egite te la magasa moli. 6Eala moli etatou, etato te Kraist. Mai isa ge rovi La Tahalo Uru, eia ge gabu tikumu la merera tegatou. Egiteu ale kama te La Tahalo Uru, egite kama koramulia ge lolo etato. Me mai moli ele etato koramulia ge hilovi la valolo tomi, ge rovia la merera ale sesele, eia loio te La Kalulu La Marokala, ge rovi tai la merera la visigologolola ale loio te Satan.

La Tahalo Uru eia la vuhu la gilogo

7Amuto tabarabaragu ele, taritigi etato ge vipuhi tigi moli, la vuhula la vulovulo ale taritigi, eia loio seseleti te La Tahalo Uru. Mai eme la tahalo la gilogo, eia matagaga mai ele veia eme rovi La Tahalo Uru, eme e latula sesele. 8Mai isa kama rovi la gilogo, eia veipalea mai ele veia eia kama rovi La Tahalo Uru, la vuhula La Tahalo Uru eia la vuhu la gilogo. 9Eia veipala la gilogo tetala ale uru sesele mai aleie, eia baha taro e Latula La Riau somai tegatoue veia etato ge sau tola la mahulila ale sesele oio tetala. 10Mai etato masaga tavuti La Tahalo Uru, eala moli la gabutatalala tegatou tavu eia, eia kama tikumu sesele, etato veipalea mai ele veia la tautaulailo tegatou eia la golu bulalahu moli. Eala moli La Tahalo Uru, eia gogo pala mugati etatou, eia sugu taro e Latula veia eia ge peho robo etatou, veia eia ge vimavulaha taro letatou la iruru tegatou. 11Amuto tabarabaragu, La Tahalo Uru eia gogo pepehoti etatou mai ele, eala eia koramulia veia etato ge vipuhi tigi tai mai la gilogo tetala ale uru ele. 12Etato isa soukama hilo La Tahalo Uru, eala moli mai etato ge vipuhi tigi, ale La Tahalo Uru ge pou tegatou, me etato ge maroka tataho mai eia, la valalua me hatavivile ge hilo la vulovulo La Tahalo Uru sesele omai tegatou ale tetala.

13Etato matagagati veia etatou tetalati, veia eia pouti tegatou, la vuhula eia abitia gatou La Kalulu La Marokala. 14Amiteu la bilalaha, amite hilo seseleti e Kraist ele, eala amite valolo seseleti leia veia La Tahalo Uru eia baha taro seseleti e Latula somai te la maututula veia eia ge vimahuli etatou la valalua me hatavivile tomi. 15Mai isasa ge veipala la isale Iesus veia eia La Tahalo Uru sesele, tio La Tahalo Uru eia oio pouti te la tahalo alele, me eia la tahalo te La Tahalo Uru seseleti.

16Mai moli ele, etatou ale igoie, etato roviti la gilogo te La Tahalo Uru veia eia uru sesele, etato gabu tikumua. La Tahalo Uru eia la vuhu la gilogo tomi. Mai etato ge puhi tigi egiteu la valalua me hatavivile, eia ge matagaga mai ele veia etatou te La Tahalo Uru, me La Tahalo Uru eia tegatou. 17Mai la vulovulo la gilogo ale taritigi mai ele, eia vulo uru oio tegatou, tio te la tapasi la maututula etato ge maroka sesele, me etato ge magiri ge la lagu La Tahalo Uru, etato kama ge mahela, kama ge taga, la vuhula la vulovulo gatou eia maroka tomi moli, mai te Kraist. 18La vulovulo la gilogo eia kama rovi tai la tilaga. La gilogo te Kraist ale sesele eia ge kumuli taro la tilaga, etato kati ge tataga, la vuhula La Tahalo Uru gogoti etatou ale tetala, eia kati ge vilai etatou. Mai etato so tataga La Tahalo Uru, eia matagagati mai ele veia etato soukama rovi tigi la gilogo tetala ale eia ge igo maroka letatou. 19Ale igoie etato rovi la gilogo, la vuhula La Tahalo Uru gogo pala mugati etatou. 20Mai isa eia veia eia rovi La Tahalo Uru, eala moli eia oio gagima moli egiteu e tabarabarala, eia la tahalo la visigologolola. La vuhula, mai etato kama koramulia ge masaga egiteu e tabarabara gatou ale etato hiloti egiteu, etato ge masagea mave La Tahalo Uru ale etato soukama hiloa? 21Me la merera tetala isa ale tikumu sesele eia abitia gatou, eia maie: Mai eme la tahalo me la tavile sesele te La Tahalo Uru, taritigi eme ge puhi tigi egiteu e tabarabaramu, me eme ge puhi tataho egiteu tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index