Search form

1 Ioanes 4:10

10Mai etato masaga tavuti La Tahalo Uru, eala moli la gabutatalala tegatou tavu eia, eia kama tikumu sesele, etato veipalea mai ele veia la tautaulailo tegatou eia la golu bulalahu moli. Eala moli La Tahalo Uru, eia gogo pala mugati etatou, eia sugu taro e Latula veia eia ge peho robo etatou, veia eia ge vimavulaha taro letatou la iruru tegatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index