Search form

1 Ioanes 4:20

20Mai isa eia veia eia rovi La Tahalo Uru, eala moli eia oio gagima moli egiteu e tabarabarala, eia la tahalo la visigologolola. La vuhula, mai etato kama koramulia ge masaga egiteu e tabarabara gatou ale etato hiloti egiteu, etato ge masagea mave La Tahalo Uru ale etato soukama hiloa?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index