Search form

1 Ioanes 5:14-15

14-15Etato ge magiri moli te la lagu La Tahalo Uru, etato ge kaka la papaga tomi ale etato savelea, etato ge magiri moli, etato kama ge mahela, la vuhula etato rovitia veia la visuli ale mave ale mave etato ge kakea tetala, eia ge sugu taro molia gatou, mai la kilaka tegatou eia ge poga sesele la masasagala tetala. Eia ge lolo moli etatou, me la paga ale etato savelea, etato ge rovia veia eia abi seseletia gatou, etato mai ale sau tolati la vavua la kilaka tegatou, etato soukama hiloa, eala moli etato tautaulailoti oio vola veia etato sau tolatia.

16Mai isa tegatou eia ge hilo e tabarala isasa eia igoti la iruru bakisi, mai la iruru moli ale eia kama ge koramulia ge vilua mulia, taritigi eia ge kaka La Tahalo Uru veia eia ge vimahuli la tahalo ale ruruti ele, La Tahalo Uru ge igo seselea, eia ge vimahulia. Sesele, la iruru isa ale tikumu bara eia oio, mai la tilou soio te La Tahalo Uru, etato kama ge koramulia ge kaka robo la iruru alele, ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index