Search form

1 Pita 1:7

7La iligiligi, la tovolalaila me la iloburukola ale poga tavu amutou igoie, eia tovo lalai moli la vagagarila me la tautaulailo tamutou. Mai la gold, egite gutua te la havi, eia sali, egite goio abi taro la mumugu ovola, tio la tautaulailo tamutou tai eia mai ele. La Tahalo Uru eia mata taro moli la tovolalaila, veia eia ge viligi muga amutou, veia la tautaulailo tamutou, eia ge sibitala mai la gold ale maroka sesele, veia la tautaulailo tamutou eia ge mai la vuliti ale koramuli sesele eia. Mai la tautaulailo tamutou ge magiri vagari te la tovolalaila me la iligiligi tomi ale igoie, amuto ge sau tola la vibalavala ale uru sesele te la haro ale e Kraist ge beua somai.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index