Search form

1 Pita 2:6

6Mai sesele la merera te La Tahalo Uru te La Buk Tabu Ale Pala, eia tovo mulia giteu e Iuda te la guluvi te Latula mulimuli, eia veia maie:

Hiloa, eau hiloviti isa la sosole ale taritigi,

veia te la mautu tegiteu

la valalua me hatavivile taku,

eau ge tigi la luma.

Mai isa ge gabu tikumu la sosole taku

veia eia ge vimahulia, eia kama ge galo,

la vuhula la sosole la luma taku eia vagari sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index