Search form

1 Pita 2:9

9Eala moli amutou ale tetala, amuto kama mai egiteu alele, ouka. La Tahalo Uru, eia hiloviti amutou veia amutou la maratatila tetala sesele. Amutou la tahalo me la tavile ale maroka te La Tahalo Uru, amutou la valalua me hatavivile la matagaga, amutou tetala seseleti. Eia hiloviti amutou veia amuto ge veipala la igogolu tetala ale uru, eia tola taro amutou loio te la maligoma veia amuto ge pou la balavala te la matagaga tetala ale taritigi pepeho sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index