Search form

1 Pita 3:17

17Mai la masasagala te La Uru soio tamutou veia amuto isahari ge ligi te la vulovulo ale taritigi ale la valalua me hatavivile isahari ge vilea, eia koramuli seselea veia amuto ge tilimuli molia mai la masasagala tetalale. Eala moli eia kama taritigi veia etatou ale te Kraist ge gabu la iligiligi te la kiloli la vulovulo gatou ale kama kokora, mai etato ge ruru sesele. Umala etato ge pou te la iruru mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index