Search form

1 Tesalonaika 2:17

E Pol masaga pepehoa veia ge hari lalai lou egiteu

17Amuto tabarabaragu, ale pala la valalua la gima basimulitiau loio tamutou, ale igoie eau vagari veia ge hari lalai lou amutou, eala moli ouka. Eala moli la gabutatalala taku eia soloio tamutou ele. Etato vipou baati lou mai ele, eau pou mai la tulagola sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index