Search form

1 Tesalonaika 2:2

2Amuto rovia veia oio la mautu e Pilipai, egiteu la valalua la gima, egite viligi amiteu, egite vile malago sesele amiteu, mulimuli ovola amite goio tamutou ele oio e Tesalonaika. Amite taga, eala moli La Tahalo Uru tegatou eia vivagari amiteu veia amite ge valolo moli amutou, amite kama ge taga. Amite igo seselea mai ele, amite vei matagagea mutou mai ele veia la valolo ale taritigi eia loio sesele te La Tahalo Uru. Me usu pepeho oio la mautu tamutou ele, egite vaubi somai tamiteu, eala moli amite kama taga, amite vagari tavu moli la valolo.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index