Search form

1 Tesalonaika 3:5

5Me ale eau lolotia veia amuto gabuti la iligiligi ele, eau gabutatala vagari pasi amutou, kara ale eau baha e Timoti veia eia ge hari lalai amutou. Eau rovia ale eia ge beua, eia ge gilemuliagu la pulolou tamutou oiole, veia amuto oio sau tola la merera te Kraist, ka oukati. La vuhula eau makuku le amutou veia La Gima, eia souka lapu taro amutou soio tetala, veia la igogolu tamiteu oio tamutou, eia soukama mai la golu bulalahu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index