Search form

1 Tesalonaika 3:6

E Pol sagege pepeho la veipalala loio e Tesalonaika

6Ale e Timoti, eia beutia loio tamutou ele, eia gomai taku, eia gilemuliagu la pulolou tamutou oiole eia taritigi. Eia gilemuliagu ale amuto sau tola seseleti la merera te Kraist, me amuto vigogo baoli lou le amutou mai ele. Eia gilemulia miteu ale amuto gabu pepeho somai tamiteu la bilalaha, amuto sagege tai le amiteu veia amuto tai masaga pepehoa ge hilo amiteue.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index