Search form

1 Timoti 3:16

16Me la merera alele, etato rovi seselea veia eia tikumu, eia malulu. Mai etato rovia te la riau tegatou e Kraist Iesus:

Eia sibitala mai la tahalo,

la valalua hilo la vovola, egite hilo la lagula.

La Kalulu La Marokala eia vitikumuti

la merera tetala tomi moli veia eia sesele.

Egite la angelo tai hiloa.

La isala vavavati soio te la valalua la maligoma.

La valalua me hatavivile tomi usu te la maututula

egite roromulitia,

Me La Tahalo Uru puli rivua soata tetala

te la ilo la lage.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index