Search form

2 Korin 1:17

17Ale eau tovo lalaia veia ge vimatata tataho la tuluga taku mai ele, mave, amuto veia eau gabutatala bulalahu? Amuto ubi leau la merera veia eau visigolo amutou ale eau kati goio tamutou, mave, amuto soioge veia eau tilimuli la masasagala taku moli mai la tahalo bulalahu veia eau ge vei mugea mutou isa la merera, veia mulimuli eau ge vulo loua?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index