Search form

2 Korin 10:3-4

3-4Eia sesele, eau la tahalo la vovo moli, eala moli eau vaubi soio te Satan te la vagagarila te Kraist, kama te la vagagarila taku moli te la vovo. La vagagarila te La Tahalo Uru, eia uru sesele, eia koramulia ge bolehoho la vagagarila te Satan. Mai isa ge magiri veia ge oso lulu la merera te Kraist, eau koramulia ge putu oli lou eia. 5Mai isa ge vauru lou eia veia eia kama ge lolo la merera te La Tahalo Uru, tio eau ge igo mahela loua te la merera taku. Mai isa ge vareagi, eau ge magiri robo loua, eau ge lapu rivu loua soio te La Tahalo Uru, eia ge vulo halaba lou, eia ge roromuli lou la merera te Kraist. La igogolu tomi alele, eau igo molia te la vagagarila te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index