Search form

2 Korin 11:23

23Egiteu veia egite la bilalaha te Kraist, ia? Eau tai la bilalaha te Kraist, eala moli eau muga tegiteu te la igogolu taku soio tetala. Hilage, amuto karasukuau mai ele, eau vikara mai ale paua! La igogolu taku, eia vagari sesele te la igogolu tegiteu ele! Egiteu la valalua la gima vagoiloau te la luma la kilisi vaka usu, eala moli egiteu la bilalaha la visigologolola, egite kama kapi robo bibibi egiteu mai eau. Egite lubi vuloau, eala moli egiteu la bilalaha la visigologolola kama ligi pepeho mai ale. Vaka usu eau hagagaviti ge peho, eala moli egiteu la bilalaha la visigologolola ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index