Search form

2 Korin 11:26

26Eau tuga vulovulo moli, hagagavi eau ge tilomu te la lalu ale hae, hagagavi tai eau ge poga la viluala tegiteu la tahalo la pakalila. Egiteu e valaluagu e Iuda, egite masagea veia ge bili taroau, mulimuli tai egiteu la valalua la maligoma! Mai eau ge valolo oluma, egite masagea veia ge biliau. Mai eau ge tatuga te la tia la hohoi, vaka usu eau hagagaviti ge vilua ovola. Mai eau ge sae tai te sipi, vaka usu eau hagagavi ge vilua. Egiteu la valalua ale goilo gologolo moli te Kraist, egite tai masagea veia ge vibisi lou la igogolu taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index