Search form

2 Korin 12:11

E Pol gabutatala marapa soio tegiteu e Korin

11Eia sesele, ale eau vei tataho lou eau, eau vikara mai la paua, eala moli la vulovulo mutou e Korin lou eia karasukuau ovola, ale amuto vei tataho amutou veia amutou la tahalo la mari. Eia koramuli molia veia amutou ge vei tatahoau, la vuhula eau suli pepeho amutou. Eia sesele, eau la tahalo bulalahu moli, eala moli la igogolu taku eia kama bisi te la igogolu tegiteu la bilalaha la visigologolola ale amuto gabu tikumu egiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index