Search form

2 Korin 2

1Eala, eau hate tola lou, eau veia eau kati ge hari lalai lou amutou veia ge vailo buruko lou amutou mai ale pala. 2Mai eau ge vailo buruko amutou, amuto kamati ge koramulia ge visagegeau, eau ge pou moli la iloburukola. 3Ale eau pala kekesia mutou la merera la igototolola, eau viteteli moli amutou veia amuto ge piligi la vulovulo mutou ale kama kokora veia eau kati ge ilo buruko le amutou ele. La vuhula eia koramuli seselea veia amutou ale la vavua la valolo taku, amuto ge visagege moliau, amuto kama ge vailo buruko eau te la vulovulo mutou ele. Eau gabutatalea veia mai eau kama ge guvi te la sagegela, amuto tai kama ge koramulia ge sagege. Eala moli eau tai kama koramulia ge sagege mai amuto kama ge sagege vikapopo leau. 4Ale eau pala kekesia mutou, la masaligu puri, eau ilo buruko sesele. Eau kama gabutatalea veia ge vailo buruko amutou, eau gabutatala molia veia ge vei matagagea mutou la gilogo taku ale uru soio tamutou.

E Pol masagea veia egite ge vimavulaha la tahalo la iruru

5Sesele, isa tamutou ele eia vailo buruko etatou. Eau kama masaga veia ge igo mahela eia te la merera taku, eala moli amuto tomi ligi te la vulovulola ale eia igigoa. 6Amuto usu muku piletia, eia gabutia, eia koramuliti mai ele. 7Taritigi amuto ge vimavulaha taro leia la iruru tetala, ge vikara tataho lou soio tetala, eia soukama peho la mahelala. 8Amuto ge vagoiloa mai e tabara mutou lou, ge puhi tataho loua. 9Eau pala kekesia mutou veia amuto ge kisu taroa, eau masaga molia veia ge rovia mai ele veia amuto vagari, veia amuto koramulia ge roromuli la merera taku, ka ouka. 10Mai amuto ge vimavulaha isasa te la iruru, eau tai ge vimavulahea. Mai la iruru sesele ge magiri, eau ge vimavulaha taro leia la iruru alele, eau kati ge gabutatalea, la vuhula eau la bilalaha te Kraist, me eau masagea veia amuto ge rovi tataho la gilogo tetala, 11e Satan soukama ge vitilo etatou. Etato kama paua leia, eia oio raragiti veia ge igo gegeru etatou. Mai amutou la gilogo ge ouka soio te tabara mutou ale ruruti ele, e Satan ge lapu hari amutou taro la gilogo te Kraist.

E Pol pala gabu la iloburukola uru oio e Troas

12Ale pala eau guvi olau e Troas, veia ge valolo la valalua me hatavivile te la valolo ale taritigi te Kraist oio la mautu uru alele, eau hiloa veia La Uru eia kopeti la gauru veia la igogolu tetala ge hari tataho te la mautu e Troas ele. 13Eala moli eau ilo buruko sesele, la vuhula e tabara gatou e Taitas, eia kama pogeau oio la mautu ale, mai amila vitautila, eau la visuli ouka te la igogolu. Eala eau goio tuga, eau tataro egiteu, eau tuga polo lou goio la gale e Masedonia.

La vagagari La Tahalo Uru eia vivagari egiteu la bilalaha tetala

14Taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru! Eia suli bibibi amiteu la bilalaha tetala, amite bolehoho la gima te la vagagarile Kraist moli. Oio te la merera tamiteu la isale Kraist eia sulubula soio te la maututula tomi, mai la malia la malalia, eia mali vivili tataho. 15La Tahalo Uru eia hilo la igogolu tamiteu eia mai la malia la sese la obu ale taritigi, la vuhula amite valolo te Kraist soio tegiteu ale e Kraist ge vimahuli egiteu, soio tai tegiteu ale tou la merera tetala, egite goio poga tavu moli la pileho. 16Tegiteu ale poga tavu la pileho, la merera te Kraist eia mai la malia la pileho. Eala moli tegiteu ale mahuli, la merera te Kraist eia mali vivili sesele mai la malia la mahulila ale sesele. Ere ge koramuli la igogolu ale uru mai ele, veia ge valolo la merera la mahulila te Kraist? 17Egiteu moli ale igogolu sesele mai amiteu la bilalaha. Amite kama valolo bulalahu veia la merera la mahulila te Kraist eia ge mata mai la golu bulalahu moli. La Tahalo Uru sesele baha amiteu, eala amite valolo moli la merera ale sesele, vikapopo la tilogo ale uru, la vuhula amite gabu tikumua veia eia oio lololo amiteu, amite la bilalaha sesele te Kraist.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index