Search form

2 Korin 5:14

14La paga isa moli eia uru te la gabutatalala tamiteu, mai la gilogo te Kraist somai tegatou. La vuhula, amite matagaga tigi veia la tahalo isa sekela eia peho roboti etatou tomi, e Kraist moli ele. Eala, eia matagaga tai mai ele veia mai etato ge te Kraist, etato mai ale peho taroti la vulovulo gatou ale pala, etato sibitala halabati te la mahulila ale halaba e Kraist abitia gatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index