Search form

2 Korin 5:19

19Eia veia la valalua me hatavivile tomi ge matagaga mai ele, veia oio te la pileho te Kraist, etato me La Tahalo Uru ge koramulia ge vipuhi tigi lou, eia kati ge gabutatala la iruru tegatou ale etato igotia. La vikara matagagala alele, La Tahalo Uru eia abi seselea miteu la bilalaha tetala veia amite ge veipalea soio tamutou la valalua me hatavivile te la maututula tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index