Search form

2 Korin 9:2

2Eau rovia, amuto masaga seselea veia ge pigi la uati veia amuto tai ge suli la vaabila alele. Mai alele eau veitia giteu e Masedonia veia amutou e Korin la tahalo la mutelela sesele. Eau veia giteu maie mago “Egiteu la valalua te Kraist oio e Akaia, me te la mautu e Korin ele, egite raragiti veia ge visuli soio tegiteu e Iuda, la leavala isasa kaluvuti egite pou raragi mai ele.” Eau veia giteu e Masedonia mai ele, egite loloa, egite vagari veia egite tai ge visuli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index